Komunikat w sprawie Klubów Sportowych

Opłaty dla Klubów przekształcających się w osoby prawne.
Nadesłany przez Anna Golańska 20.06.2013 15:40 (1119 odsłon) Więcej wpisów tego autora

W związku z faktem, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, jeżeli działa w formie osoby prawnej (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2), Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego wzywa wszystkich członków związku, którzy dokonali przekształcenia we wskazaną powyżej formę (lub utworzyli nowy podmiot) do złożenia
w dziale rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.

 UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Nr U/109/7/Z/2013  z dnia 08.06.2013r.

w przedmiocie ponoszenia opłat rejestracyjnych przez kluby jeździeckie zobowiązane do przekształcenia się w osoby prawne

 

Zarząd PZJ

po rozpoznaniu sprawy dotyczącej ponoszenia kosztów rejestracji w Polskim Związku Jeździeckim przez kluby jeździeckie, które na mocy nowej ustawy o sporcie zobowiązane zostały do przekształcenia się w podmioty posiadające osobowość prawną postanawia zwolnić kluby jeździeckie, które były dotychczas członkiem PZJ, od opłat związanych z rejestracją nowego klubu w PZJ, jeżeli kluby te, dokonają stosownego przekształcenia wymaganego przepisami ustawy o sporcie, do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm.) członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie. Z niniejszego przepisu wynika, że  pod rządami obecnie obowiązującej ustawy o sporcie, członkiem polskiego związku sportowego może być osoba prawna, ale pod warunkiem, że jej statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie. Nowa ustawa o sporcie wykluczyła możliwość członkostwa w PZJ podmiotów nieposiadających osobowości prawnej i zobowiązała jednocześnie kluby, które do chwili jej wejścia w życie osobowości prawnej nie posiadały, do stosownego przekształcenia się w jedną z form prawnych, których istotą jest posiadanie tej osobowości. Obowiązek klubów do przekształcenie się w formę prawną posiadającą osobowość prawnych wynika z art. 83 ust 1 ustawy o sporcie, który stanowi, że „kluby sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują swoją formę do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy”. Termin wyznaczony przez ustawę dla klubów jeździeckich upłynął dnia 16 października 2012 r. Dokonanie przez klub przekształcenia swojej formy prawnej wiąże się z koniecznością dokonania ponownej rejestracji klubu w Polskim Związku Jeździeckim i poniesienia stosownych opłat rejestracyjnych wynikających z cennika opłata na rzecz PZJ.

W związku z powyższym Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego postanowił zwolnić kluby jeździeckie z ponoszenia przedmiotowych opłat, jeżeli kluby te:

1)      były członkami PZJ pod rządami poprzedniej ustawy o sporcie kwalifikowanym

oraz

2)      dokonają stosownego przekształcenia swojej formy prawnej i uzyskają osobowość prawną do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do klubów, które nigdy wcześniej nie były zrzeszone w PZJ. Kluby te są zobowiązane do ponoszenia opłat zgodnie z cennikiem opłat na rzecz PZJ.

Dodaj niusa do 'Ulubionych' w serwisach społecznościowych
Blinklist del.icio.us Digg Fark Furl Newsvine Reddit Simpy Spurl Yahoo Bookmark to Balatarin Bookmark to Faceboom Bookmark to Twitter Bookmark to Scripstyle Bookmark to Stumble Bookmark to Technorati Bookmark to Mixx Bookmark to Myspace Bookmark to Designfloat Bookmark to Google Plus Bookmark to Google Reader Bookmark to Google Bookmarks