Regulamin Zmiany Barw Klubowych


Uchwała nr 285/33/Z/07 Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 11.06.2007 r., wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

 

Regulamin Zmiany Barw Klubowych

§.1.

Zawodnikiem uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie jest zawodnik zrzeszony lub niezrzeszony, posiadający licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Jeździecki, na podstawie Ustawy o Sporcie kwalifikowanym z  dn. 29.07.2005 r. z późniejszymi zmianami.

§.2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o klubie, rozumiemy przez to klub sportowy, działający w formie określonej w art. 6. ust. 2. i art. 7. ust. 1. Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. z późniejszymi zmianami, którego zawodnicy biorą udział we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie.

§.3.

Zawodnik może reprezentować barwy tylko jednego klubu.

§.4.

Zawodnik ma prawo reprezentowania klubu na podstawie:

 1. Stosunku stowarzyszeniowego, opartego tylko i wyłącznie na członkostwie w stowarzyszeniu,
  lub
 2. umowy bez względu na stosunek stowarzyszeniowy

§.5.

 1. Zmiana barw klubowych w trybie innym niż porozumienie stron może następować wyłącznie w okresie pomiędzy   01 listopada a 31 marca następnego roku.
 2. Zmiana przynależności klubowej może mieć charakter trwały lub czasowy (tzw. czasowy transfer zawodnika).
 3. Za zmianę barw klubowych uważa się również zaprzestanie reprezentowania barw dotychczasowego klubu i zarejestrowanie się jako zawodnik niezrzeszony.

§.6.

 1. Jeśli zawodnik reprezentujący klub  na zasadach określonych w §.4. p.1. postanawia zmienić barwy klubowe, jest zobowiązany wystąpić  na piśmie o zgodę do zarządu klubu, którego barwy reprezentował do tej pory. W przypadku zawodnika, który nie ukończył 18 lat wniosek podpisują rodzice albo opiekunowie prawni.
 2. Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek, jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić pisemnej odpowiedzi zawodnikowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Brak odpowiedzi w terminie określonym w §.6. p.2. niniejszego Regulaminu uznaje się za wyrażenie zgody.

§.7.

Zawodnicy wymienieni w §.4. p.2. zmieniają barwy klubowe na zasadzie postanowień umów jakie zawarli z klubem.

§.8.

Jeśli zawodnik uzyskał zgodę na zmianę barw klubowych zobowiązany jest:

 1. wykonać dyspozycje przepisów statutowych klubu, określających sposób wystąpienia ze stowarzyszenia;
 2. rozliczyć się z klubem zgodnie z postanowieniami klubowego statutu i/lub wewnętrznego regulaminu zmiany barw klubowych  i/lub porozumienia klub – zawodnik;
 3. o ile w statucie klubu i regulaminie wewnętrznym czy ewentualnym porozumieniu klub – zawodnik pominięto wysokość ekwiwalentu za szkolenie zawodnika, wpłacić do kasy klubu taki ekwiwalent jaki wynika z tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§.9. 

 1. Zarząd  klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku wpłaty ekwiwalentu określonego w §.8. p.3.
 2. Zarząd klubu ma obowiązek zwolnienia z wpłaty ekwiwalentu zawodnika, który ponosił samodzielnie koszty szkolenia i startu w zawodach, lub jeśli koszty te były ponoszone przez klub z dotacji lub celowych wpłat sponsorskich.
 3. Koszty rejestracji klubu, zawodnika, koni, koszty transportu koni i zawodnika na zawody, wpisowe i inne opłaty związane ze startem w zawodach należą do kosztów klubu  wynikających ze statutowych obowiązków i w żaden sposób zawodnik nie może być nimi obciążany przy zmianie barw klubowych.

§.10.

Klub przejmujący zawodnika, lub zawodnik wpłaca na konto PZJ, kwotę stanowiącą równowartość 5% ekwiwalentu. Jeśli zawodnik został zwolniony z wpłaty ekwiwalentu lub jego wysokość jest niższa niż wynikająca z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, klub przejmujący zawodnika, lub zawodnik wpłaca na konto PZJ kwotę wynikającą z załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§.11.

Zawodnik, który nie wykona dyspozycji §.8. z zastrzeżeniem postanowień §.9. albo nie wykona postanowień umowy jeśli reprezentował klub w sposób wymieniony w §.4.2., zmieniając barwy klubowe traci prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej na zasadach PZJ/FEI. Zasady nakładania karencji określa §.13. niniejszego Regulaminu.

§.12.

W nowym klubie zawodnik może być zarejestrowany dopiero po uzyskaniu zgody dotychczasowego klubu, prawomocnego orzeczenia organów wymienionych w §.17. lub po karencji.

§.13.

 1. Karencję na zawodnika nakłada Zarząd PZJ na pisemny uzasadniony wniosek klubu. Aby karencja w startach weszła w życie, klub musi zawiadomić Biuro PZJ w terminie 14 dni od zaprzestania przez zawodnika reprezentowania dotychczasowych barw klubowych.
 2. Zawodnika, który zmienił barwy klubowe bez zgody klubu lub reprezentował inny niż macierzysty klub wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu obowiązuje roczna karencja liczona od daty otrzymania przez PZJ wniosku od macierzystego klubu zawodnika. Zarząd PZJ ma prawo w uzasadnionych przypadkach skrócić lub wydłużyć tę karencję. 
 3. Karencja polega na zakazie startów w zawodach jeździeckich szczebla ogólnopolskiego i regionalnego wszystkich kategorii oraz do reprezentowania barw narodowych.
 4. W okresie trwania karencji Polski Związek Jeździecki nie wystawia również licencji na starty zawodnika poza granicami kraju.

§.14.

Zmiana przynależności klubowej o charakterze czasowym może mieć miejsce w poniższych przypadkach:

 1. Podjęcia przez zawodnika studiów stacjonarnych w szkole wyższej na okres regulaminowego trwania studiów, poczynając od pierwszego dnia pierwszego semestru (w przypadku, gdy przy Wyższej Uczelni istnieje sekcja jeździecka AZS);
 2. Podjęcia przez zawodnika nauki w SMS;
 3. Powołania zawodnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej (w przypadku, gdy w jednostce, do której skierowany jest zawodnik jest prowadzona sekcja jeździecka);
 4. Pisemnego porozumienia pomiędzy zainteresowanym klubami, jednakże na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (czasowy transfer nie może być zawarty bez pisemnej zgody zawodnika, której oryginalna kopia musi być dostarczona  wraz z nową kartą rejestracyjną zawodnika do Biura PZJ).

§.15.

W przypadkach określonych w §.14  p. 1-3 niniejszego Regulaminu klub macierzysty ma obowiązek wyrażenia zgody na czasową zmianę barw klubowych zawodnika.

§.16.

W przypadku likwidacji klubu lub skreślenia go z rejestru PZJ, zawodnik może przejść do innego dowolnego klubu bez dodatkowych opłat, pauzowania i karencji.

§.17.

 W przypadku decyzji odmownej klubu zawodnik, a w sprawach proceduralnych zawodnik i klub mają prawo odwołania się do:

 • Zarządu WZJ, jeśli zawodnik brał udział we współzawodnictwie sportowym tylko na poziomie regionalnym i Zarządu PZJ jako organu II instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,
 • Zarządu PZJ, jeśli zawodnik brał udział we współzawodnictwie sportowym na poziomie ogólnopolskim i wyższym oraz powtórnego rozpatrzenia decyzji przez Zarząd PZJ w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

Zryczałtowana wysokość ekwiwalentu za szkolenie zawodnika.

 

B

A

do 1 roku1 rok - 2 lata2 - 3 lat>3 lat
Bez klasy2.0003.0004.0007.000
III klasa3.0004.0005.0008.000
II klasa6.0008.00010.00012.000
I klasa8.00010.00012.00014.000
Klasa
mistrzowska
10.00012.00014.00016.000
Klasa
mistrzowska
międzynarodowa
15.00020.00025.00030.000

 

A – zdobyta klasa sportowa w czasie reprezentowania barw klubowych w danym klubie

B – lata reprezentowania barw klubowych dotychczasowego klubu

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

Zryczałtowana opłata na rzecz PZJ za zmianę barw klubowych:

 

B

A

do 1 roku1 rok - 2 lata2 - 3 lat>3 lat
Bez klasy100150200350
III klasa150200250400
II klasa300400500600
I klasa400500600700
Klasa
mistrzowska
500600700800
Klasa
mistrzowska
międzynarodowa
7501.0001.2501.500

 

A – zdobyta klasa sportowa w czasie reprezentowania barw klubowych w danym klubie

B – lata reprezentowania barw klubowych dotychczasowego klubu