Ochrona Zdrowia w Unii Europejskiej


Jeżeli wyjechałeś z Polski do któregoś z państw członkowskich i zdarzy Ci się w tym państwie wypadek lub nagle tam zachorujesz, masz prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

 

Pamiętaj, że Twoje leczenie w innym państwie członkowskim odbywać się będzie według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że będziesz podlegał przepisom dotyczącym finansowania świadczeń zdrowotnych, które obowiązują ubezpieczonych mieszkańców państwa  członkowskiego, w którym czasowo przebywasz. W związku z tym będziesz mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie ubezpieczonym w państwie Twojego pobytu. Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo (na zasadzie współpłacenia) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w państwie Twojego pobytu, poniesiesz także i Ty .

 

Zasady korzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu w państwach członkowskich dotyczą także członków Twojej rodziny zgłoszonych przez Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Przed wyjazdem z Polski do któregokolwiek z państw członkowskich powinieneś zaopatrzyć się w odpowiedni dokument, który potwierdzi Twoje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium każdego z tych państw.

 

Jeżeli planujesz pobyt czasowy w innym państwie członkowskim, wówczas przed wyjazdem z Polski, powinieneś zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

PAMIĘTAJ!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw. Wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami.

 

Do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniony jest każdy polski ubezpieczony, tzn. osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeżeli jesteś pracownikiem, to jesteś objęty powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, gdy zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia przez Twojego pracodawcę. Do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniony jest również każdy z członków Twojej rodziny, którego zgłosiłeś do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

 
Zgodnie z polskimi przepisami członkami Twojej rodziny są:

  • małżonek,
  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • wstępni, tj. rodzice lub dziadkowie, pozostający z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

W celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy wypełnić wniosek o wydanie Karty. Możesz go uzyskać:

  • osobiście w oddziale wojewódzkim NFZ,
  • zwracając się z prośbą o jego wydanie telefonicznie, faksem lub e-mailem do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania,
  • pobierając go ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue


Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście, drogą pocztową lub faksem) w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku powinieneś dołączyć:

  1. dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
  2. w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny - dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA).

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna tylko w takim okresie, na jaki została wystawiona przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.
Pamiętaj, aby posiadać ważną Kartę w trakcie całego Twojego pobytu poza granicami kraju.

 

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w trakcie czasowego pobytu w innym państwie członkowskim przysługują Ci te wszystkie świadczenia zdrowotne, które:

  • są niezbędne z medycznego punktu widzenia,
  • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której byłbyś zmuszony do powrotu na terytorium Polski, aby uzyskać potrzebne leczenie.

 

Więcej informacji znajduje się w broszurze NFZ: "Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii"

 

Podstawowe informacje o ochronie zdrowia w Unii Europejskiej => czytaj

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego => czytaj i zasady jej wydawania => czytaj.

 

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl )