Regulamin rejestracji i licencjonowania w PZJ


Poniżej zamieszczony został aktualny Regulamin rejestracji i licencjonowania w PZJ. Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

 
Przypominamy, że sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą pocztową, uprzednio wpłacając na konto PZJ odpowiednią należność oraz przesyłając do biura Związku właściwie wypełnioną, pełną dokumentację.

 

WSZYSTKIE DRUKI REJESTRACYJNO- LICENCYJNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PZJ SĄ ZAMIESZCZONE W FORMIE AKTYWNEJ W CELU CZYTELNEGO ICH WYPEŁNIENIA. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO PRZESYŁANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW (ZESKANOWANYCH Z PODPISAMI) POPRZEZ STRONĘ PZJ LUB E- MAILEM.

 

Nasz adres:

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa
Tel. 022/639-32-40 Fax. 022/833-61-58
pzj[at]pzj.pl

 

KONTO BANKOWE PZJ:

Bank Millennium S.A. Nr: 37 1160 2202 0000 0000 4078 8638

 

Regulamin
rejestracji i licencjonowania w Polskim Związku Jeździeckim,
obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.

Część I

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Uchwał Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w sprawie rejestracji i licencjonowania w PZJ.

1.2. Niniejszy regulamin określa tryb i warunki uzyskiwania statusu członka Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) - zgodnie ze Statutem PZJ, rejestracji oraz przyznawania i pozbawiania licencji na udział we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie.

1.3. Współzawodnictwo sportowe w jeździectwie prowadzone jest w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI. Organizatorami zawodów są Polski Związek Jeździecki, Wojewódzkie/Okręgowe Związki Jeździeckie (W/OZJ).

1.4. Licencja jest to wydane przez PZJ lub z jego upoważnienia odpowiedni terytorialnie WZJ/OZJ, na zasadach przewidzianych przez prawo powszechne i sportowe zezwolenie na udział we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie. Biuro PZJ prowadzi centralny rejestr przyznanych licencji i uprawnień sportowych.

Część II

Tryb i warunki rejestracji w Polskim Związku Jeździeckim oraz przyznawania i pozbawiania licencji na udział we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie.

Rodzaje opłat pobieranych przy rejestracji klubów:
1. Wpisowe przy pierwszej rejestracji członka zwyczajnego PZJ (kluby i W/OZJ-y).
2. Składka członkowska roczna (kluby i W/OZJ-y).
3. Roczna opłata rejestracyjna w przypadku udziału zawodników reprezentujących barwy Klubu we współzawodnictwie sportowym szczebla centralnego*.
Stawki opłat określone są w Cennikach PZJ, zamieszczonych w naszej Plikowni.

* dotyczy wszystkich zawodów międzynarodowych rozgrywanych w kraju i poza granicami Polski, Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, zawodów ogólnopolskich (ZOO i ZO), finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM).

1. Rejestracja klubu w PZJ.

1.1. Rejestracja klubu - członka PZJ.

W celu uzyskania statusu członka PZJ należy złożyć w biurze PZJ:

 • deklarację członkowską PZJ (pobierz plik z działu: Druki, Formularze > Rejestracje)
 • wypełnioną czytelnie kartę rejestracyjną podstemplowaną we właściwym ze względu na siedzibę klubu WZJ lub OZJ
 • kopię dokumentu o rejestracji klubu we właściwym urzędzie administracji państwowej stwierdzającego, że dany klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub kopię potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS,
 • kopię statutu (w przypadku stowarzyszenia),
 • kopię dokumentu przedstawiającego numer REGON i NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • dowód wpłaty na konto PZJ wpisowego i składki członkowskiej.

 
Kluby mają obowiązek posiadania pieczęci, której wzór figurować powinien na kartach rejestracyjnych klubu składanych w PZJ. Treść tej pieczęci musi być zgodna z nazwą klubu, która figuruje w dokumencie rejestracyjnym klubu, wystawionym przez właściwy urząd administracji państwowej.

1.2. Rejestracja roczna klubu.

W celu zarejestrowania na pierwszy i kolejne sezony klubu, którego zawodnicy zamierzają reprezentować jego barwy, uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym szczebla centralnego należy przedstawić:

1.2.1. Rejestracja roczna klubu – członka PZJ.
 • kartę rejestracyjną klubu, podstemplowaną we właściwym ze względu na siedzibę klubu WZJ lub OZJ – tylko w przypadku rejestrowania się na I sezon współzawodnictwa sportowego szczebla centralnego;
 •  dowód wpłaty na konto PZJ opłaty rejestracyjnej rocznej i składki rocznej członka zwyczajnego. Wysokość opłat wynika z Komunikatu – cennika PZJ,
 • wniosek o wydanie licencji (pobierz plik z działu: Druki, Formularze > Rejestracje).
1.2.2. Rejestracja roczna klubu niezrzeszonego w PZJ.
 • dowód wpłaty na konto PZJ opłaty rejestracyjnej rocznej. Wysokość opłat wynika z Komunikatu – cennika PZJ,
 • wniosek o wydanie licencji (pobierz plik z działu: Druki, Formularze > Rejestracje).

2. Rejestracja zawodnika w PZJ – wydanie licencji rocznej - dotyczy również lonżujących w woltyżerce i luzaków w powożeniu.

2.1. Rejestracja zawodnika w PZJ.

Zawodnicy poniżej 9 roku życia nie mogą być rejestrowani zarówno przez PZJ jak i w/ OZJ- y. 
Zawodnicy niezrzeszeni, biorący udział we współzawodnictwie sportowym szczebla centralnego rejestrują się  osobiście, w imieniu niepełnoletnich o ich rejestrację występują rodzice lub prawni opiekunowie.

W przypadku zawodników zrzeszonych, biorących udział we współzawodnictwie szczebla centralnego, o rejestrację w PZJ występuje klub, którego  barwy będzie reprezentował zawodnik.

W celu dokonania rejestracji zawodnika należy złożyć w PZJ:

 • druk zgłoszenia zawodnika - w przypadku zawodników zrzeszonych ostemplowaną aktualną pieczęcią klubu (pieczęć o takiej samej treści jak na druku rejestracyjnym klubu). W miejscu deklaracji zawodnika do startu w danym klubie   należy podać datę zarejestrowania w klubie oraz/lub datę ważności kontraktu (pobierz plik z działu: Druki, Formularze > Rejestracje), 
 • dotychczasową kartę rejestracyjną WZJ - dotyczy osób nie zarejestrowanych i nie posiadających licencji PZJ jako zawodnicy przed dniem 31 grudnia 2006 r.
 • dowód wpłaty na konto PZJ opłaty rejestracyjnej (opłata rejestracyjna nie zawiera opłaty za licencję roczną). 
2.2. Licencja roczna zawodnika.

Wszyscy zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie mają obowiązek posiadania licencji zawodnika.
Zawodnicy, biorący udział we współzawodnictwie sportowym szczebla centralnego o licencję występują do  PZJ  osobiście, w imieniu niepełnoletnich o licencję dla nich występują rodzice lub prawni opiekunowie. 

Zawodnicy do ukończenia 18-go roku życia oraz zawodnicy nowo rejestrowani do momentu uzyskania uprawnień III-go stopnia lub uprawnień krajowych (WKKW), muszą przedstawić oświadczenie licencjonowanego szkoleniowca PZJ odpowidającego za poziom sportowy zawodnika.

PZJ upoważnia Wojewódzkie/Okręgowe Związki Jeździeckie do przyznawania i wydawania w jego imieniu licencji zawodnika, uprawniających do udziału w zawodach szczebla regionalnego.
Zawodnicy, biorący udział we współzawodnictwie sportowym tylko szczebla regionalnego o licencję występują do WZJ/OZJ osobiście,  w imieniu niepełnoletnich o licencję dla nich występują rodzice lub prawni opiekunowie.
WZJ/OZJ biorą na siebie odpowiedzialność za sprawdzenie w procesie przyznawania licencji, prawidłowości przedstawianych przez kluby i zawodników dokumentów.

Wydawane  licencje mają charakter licencji terminowych i są wydawane na 1 rok kalendarzowy (01.01. – 31.12.)

PZJ oraz WZJ/OZJ za przyznanie licencji pobierają opłaty w wysokości określonej w cenniku opłat na rzecz PZJ lub WZJ/OZJ, nie przekraczającej kosztów jej przyznania.

W celu uzyskania licencji rocznej zawodnika należy złożyć:

 • wniosek z oświadczeniem (pobierz pliki z działu: Druki, Formularze > Rejestracje),
 • potwierdzenie wpłaty za licencję roczną,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej  – spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. (Dz.U. nr 189 poz. 1396).

Licencja roczna szczebla centralnego upoważnia również do udziału we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie szczebla regionalnego.

PZJ jako prowadzący centralny rejestr wydanych licencji zawodnika w jeździectwie, wydaje identyfikatory licencyjne, stanowiące dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym odpowiedniego szczebla.
Identyfikatory licencyjne zawodnikom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym szczebla centralnego, wydawane będą bezpośrednio w trakcie procesu rejestracyjno – licencyjnego przez biuro PZJ.
Identyfikatory licencyjne dla zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym tylko szczebla regionalnego, przesyłane będą do odpowiednich WZJ/OZJ po wprowadzeniu przyznanych przez WZJ/OZJ licencji do centralnego rejestru licencji zawodnika w jeździectwie.

Warunki przyznawania odpowiednich stopni uprawnień sportowych określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.

Od 01.01.2007 r. posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej jest warunkiem koniecznym do pierwszej rejestracji zawodnika w WZJ/OZJ lub PZJ i otrzymania licencji zawodnika.

PZJ lub działający w jego imieniu WZJ/OZJ może pozbawić zawodnika licencji lub odmówić jej wydania w wyniku prawomocnego orzeczenia Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ lub w przypadku  naruszenia przez zawodnika obowiązujących przepisów i regulaminów.
W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń WZJ/OZJ zawodnikowi przysługuje odwołanie – skarga do PZJ.
W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń Zarządu PZJ zawodnikowi przysługuje odwołanie – skarga do Komisji Prawa I Dyscypliny PZJ.

2.2.1. Licencje zagraniczne.

W celu uzyskania licencji jednorazowej lub rocznej dla zawodnika polskiego biorącego udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu narodowym poza granicami Polski należy złożyć:

 • Podanie o wydanie pozwolenia na start poza granicami Polski (pobierz pliki z działu: Druki, Formularze > Rejestracje)
  • jednorazowe – z podaniem terminu i miejsca rozgrywanych zawodów oraz dyscypliny,
  • roczne – wydawane jest dla zawodników przebywających min. 6 miesięcy poza granicami Polski,
 • dowód wpłaty na konto PZJ opłaty za licencję jednorazową lub roczną (członkowie kadry narodowej są zwolnieni z opłat)

Zawodnicy polscy startujący na licencji zagranicznej poza granicami Polski, w przypadku staru na terenie macierzystego kraju, zobowiązani są do wykupienia licencji rocznej zawodnika zgodnie z pkt. 2.2.

2.2.2. Licencje gościnne.

W celu uzyskania licencji gościnnej jednorazowej lub rocznej dla zawodnika zagranicznego biorącego udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski należy złożyć:

 1. Zgoda z Federacji Narodowej na strat zawodnika na terenie Polski z podaniem dyscypliny i stopnia posiadanych uprawnień sportowych,
 2. dowód wpłaty na konto PZJ opłaty za licencję jednorazową lub roczną,
 3. wniosek z oświadczeniem (druk odpowiednio dla zawodnika zrzeszonego lub dla zawodnika niezrzeszonego)*
 4. potwierdzenie ubezpieczenia zawodnika obejmującego sport kwalifikowany, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej – spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. (Dz.U. nr 189 poz. 1396).

* dotyczy tylko licencji gościnnych rocznych

2.2.3 Roczna rejestracja w FEI (licencja FEI)

Zawodnicy starujący w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami zobowiązani są do wykupienia licencji międzynarodowych dla siebie i koni, na których startują.

Zawodnicy starujący w Polsce na licencjach gościnnych - w sprawie licencji FEI - zgłaszają się do swoich macierzystych Federacji.

3. Przerejestrowanie zawodnika.

Przy przerejestrowywaniu zawodnika z klubu do klubu obowiązują przepisy PZJ o zmianie barw klubowych. W celu dokonania przerejestrowania zawodnika należy złożyć w PZJ:

 • kartę zgłoszenia zawodnika wypełnioną przez nowy klub
 • dokument potwierdzający zgodę na przejście zawodnika do nowego klubu
 • wniosek z oświadczeniem (druk wniosku odpowiednio dla zawodnika zrzeszonego lub niezrzeszonego
 • dowód wpłaty na konto PZJ opłaty za licencję (w przypadku jej braku),
 • dowód wpłaty na konto PZJ opłaty za zmianę barw klubowych (Regulamin zmiany barw klubowych wraz z załącznikami),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej,
 • potwierdzenie ubezpieczenia zawodnika obejmującego sport kwalifikowany.

Przepisy o zmianie barw klubowych dotyczą również zawodników występujących z klubów i rejestrujących się jako niezrzeszeni.

Cztery warianty zmiany barw klubowych:

 • licencja regionalna w klubie X na rok 2011, lub wcześniej – licencja ogólnopolska na rok 2012 w klubie Y – bez opłaty na rzecz PZJ,
 • licencja regionalna w klubie X na rok 2011, lub wcześniej – licencja regionalna na rok 2012 w klubie Y – bez opłaty na rzecz PZJ,
 • licencja ogólnopolska w klubie X na rok 2011, lub wcześniej – licencja regionalna na rok 2012 w klubie Y – opłata na rzecz PZJ,
 • licencja ogólnopolska w klubie X na rok 2011, lub wcześniej – licencja ogólnopolska na rok 2012 w klubie Y – opłata na rzecz PZJ.

4. Rejestracja konia w PZJ i wydanie licencji.

Wszelkie zapisy niniejszego regulaminu dotyczące koni dotyczą również kuców.
Konie młodsze niż 4-ro letnie nie mogą być rejestrowane zarówno przez Polski Związek Jeździecki jak i Wojewódzkie Związki Jeździeckie. Rejestracji w PZJ podlegają wszystkie konie startujące w zawodach szczebla centralnego. Rejestracji dokonuje prawny posiadacz lub osoba przez niego upoważniona.
Konie startujące w zawodach szczebla regionalnego podlegają rejestracji i licencjonowaniu w WZJ/OZJ.

4.1. Rejestracja konia.

W celu dokonania rejestracji konia należy złożyć w PZJ:

 • druk zgłoszenia konia z podaniem dokładnych danych (pobierz plik z działu: Druki, Formularze > Rejestracje)
 • paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia,
 • potwierdzenie wpłaty za rejestrację (opłata rejestracyjna nie zawiera opłaty za licencję roczną).

W przypadku koni posiadających paszporty narodowe zaakceptowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI), PZJ dokonuje w nich stosownych adnotacji. W przypadku paszportów narodowych nieakceptowanych przez FEI, koniowi wystawiany jest paszport sportowy PZJ.

4.2. Licencja roczna konia.

W celu uzyskania licencji rocznej dla konia zarejestrowanego w PZJ i posiadającego paszport sportowy z aktualnym terminem ważności, należy złożyć:

 • potwierdzenie wpłaty za licencję roczną z podaniem imienia konia i numeru jego paszportu sportowego

Polski Związek Jeździecki może pozbawić konia licencji lub odmówić jej wydania w wyniku prawomocnego orzeczenia Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ lub w przypadku naruszenia przez użytkownika lub posiadacza konia obowiązujących przepisów i regulaminów.

W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego przysługuje odwołanie – skarga do Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ.

4.3. Rejestracja i licencja gościnna (roczna/ jednorazowa) konia

W celu dokonania rejestracji gościnnej konia i uzyskania dla niego licencji gościnnej należy złożyć w PZJ:

 • druk zgłoszenia konia podpisany przez osobę użytkującą konia na terenie naszego kraju (pobierz plik z działu: Druki, Formularze > Rejestracje),
 • paszport sportowy lub urzędowy konia,
 • potwierdzenie wpłaty

4.4. Roczna rejestracja konia w FEI (licencja FEI)

Konie startujące w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami pod polskimi zawodnikami muszą mieć wykupioną licencję FEI.

5. Zmiana posiadacza konia.

W przypadku zmiany posiadacza konia, należy dostarczyć:

 • nowy druk zgłoszenia konia
 • paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia,
 • paszport sportowy konia,
 • potwierdzenie opłaty za zmianę posiadacza konia.

6. Zmiana nazwy konia.

W celu zmiany nazwy konia należy dostarczyć do PZJ:

 • nową kartę zgłoszeniową konia z umieszczoną nową nazwę konia,
 • paszport sportowy konia,
 • potwierdzenie wpłaty za zmianę nazwy konia.

PZJ dokonuje zmian nazwy wystawiając nową kartę licencyjną i zmieniając nazwę konia w paszporcie.

7. Sportowe paszporty koni.

Wszystkie konie rejestrowane w PZJ muszą posiadać paszport sportowy lub paszport urzędowy uznany przez Międzynarodową Federację Jeździecką FEI. Sportowe paszporty krajowe koni PZJ, jak również paszporty koni FEI są ważne przez 4 lata od daty ich wystawienia. W przypadku koni posiadających urzędowe paszporty narodowe (w tym również paszport PZHK/PZJ) zaakceptowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką FEI (wykaz na stronie internetowej FEI), PZJ odnotowuje w nich rejestrację ważną przez 4 lata. Po tym okresie paszporty należy aktualizować na kolejne 4 lata jeśli posiadacz konia planuje jego dalsze starty.

Wszystkie konie rejestrowane na zagranicznych paszportach urzędowych muszą posiadać w paszportach potwierdzoną przez OZHK adnotację o aktualnym posiadaczu konia i opis graficzny konia w wieku dorosłym (min. 2 lata). Jeżeli w paszporcie jest tylko opis źrebięcy, aktualnego opisu może dokonać tylko uprawniony lekarz weterynarii, figurujący na liście PZJ. Opis wykonany od razu w języku angielskim przez uprawnionego lekarza weterynarii będzie honorowany w przyszłości przy wyrabianiu paszportu FEI.

Jeżeli w paszportach zagranicznych brakuje drugiego czystego diagramu, po właściwy druk należy zgłosić się razem z paszportem do biura PZJ.

7.1. Sportowy paszport krajowy konia.

Posiadacz konia w momencie rejestracji konia w PZJ wykupuje sportowy paszport krajowy (z wpisanym numerem). Opisu konia na diagramie krajowym w języku polskim (kolorowa karta) zamieszczonym na końcu paszportu, dokonuje uprawniony przez PZJ lekarz weterynarii.
Posiadacz konia po otrzymaniu paszportu, zobowiązany jest wypełnić na stronach 10 - 11 rubryki:

 • imię i nazwisko - nazwa posiadacza,
 • adres i obywatelstwo posiadacza,
 • oraz złożyć podpis.

Opisany przez lekarza weterynarii* paszport z wyżej wymienionymi wpisami musi być dostarczony do PZJ w celu autoryzacji i otrzymania licencji rocznej konia.

* Opisu może dokonać tylko lekarz figurujący na liście lekarzy weterynarii uprawnionych do opisu.

Za dalsze wpisy w paszporcie, a zwłaszcza terminowe szczepienia, jest odpowiedzialny posiadacz konia.

7.2. Paszport urzędowy

PZHK/ PZJ Rejestrując konia posiadającego paszport urzędowy PZHK/ PZJ, należy dopilnować, aby znalazła się w nim adnotacja potwierdzona przez OZHK o aktualnym posiadaczu konia oraz opis konia dorosłego.

7.3. Paszport międzynarodowy konia.

Koń startujący w zawodach międzynarodowych objętych kalendarzem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) musi posiadać paszport międzynarodowy (z wyjątkami określonymi przepisami FEI). W celu uzyskania wyżej wymienionego paszportu należy dostarczyć do PZJ:

 • dowód wpłaty za paszport i rejestrację roczną w FEI,
 • posiadany narodowy paszport sportowy konia.

Przed dostarczeniem paszportu do PZJ uprawniony lekarz weterynarii (z listy lekarzy FEI) dokonuje ponownego opisu konia w języku angielskim na drugim, wolnym diagramie znajdującym się w paszporcie konia (w środku).