Statut PZJ


Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego.

 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO ZAŁOŻONEGO w 1928 ROKU

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

Polski Związek Jeździecki (w skrócie PZJ) zwany dalej ” Związkiem”, a w kontaktach międzynarodowych Polish Equestrian Federation (w skrócie PEF) jest związkiem sportowym o zasięgu ogólnokrajowym, działającym w dyscyplinach sportów konnych, zwanych dalej jeździectwem, uznanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

 

§ 2
 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§ 3

Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz 857 z późn. zm.”), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

 

§ 4
 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (Federation Equestre Internationale, w skrócie FEI) i Europejskiej Federacji Jeździeckiej (European Equestrian Federation, w skrócie EEF).
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Związek może, prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Związek, w celu realizacji swoich zadań statutowych może, w granicach dopuszczalnych prawem, powoływać inne organizacje lub przystępować do innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

§ 5

W działaniach Związku na terenie Polski uczestniczą jako jego członkowie kluby i związki jeździeckie oraz osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują prowadzenie działalności w sporcie jeździeckim. Działania Związku mogą wspierać także inne osoby prawne oraz osoby fizyczne pragnące rozwoju sportów jeździeckich w Polsce.

 

§ 6

Związek jest jedynym reprezentantem polskiego jeździectwa w kraju i za granicą.

 

§ 7

Związek samodzielnie określa swoje struktury organizacyjne.

 

§ 8
 1. Związek posiada: sztandar, flagę, symbol, emblemat, odznaki honorowe, odznaki sportowe i organizacyjne oraz pieczęć, wg wzorów stanowiących załącznik nr 1 niniejszego statutu.
 2. Wszystkie prawa do sztandaru, flagi, symbolu, emblematu, odznak honorowych, odznak sportowych i organizacyjnych, pieczęci posiada wyłącznie Związek.

 

§ 9
 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.
 3. Związek może refundować koszty poniesione przez osoby wyznaczone do oficjalnego reprezentowania PZJ.

 

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKU

 

§ 10
 1. Celami Związku są:
  1. organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój jeździectwa oraz parajeździectwa,
  2. reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku w kraju i za granicą.
 2. Związek obejmuje zakresem działania wszystkie formy uprawiania jeździectwa, w tym profesjonalną i amatorską.

 

§ 11

 

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. opracowywanie kierunków rozwoju jeździectwa w Polsce,
 2. opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemów rozgrywania zawodów,
 3. przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach-pucharach świata i Europy oraz innych rozgrywkach-imprezach międzynarodowych,
 4. organizowanie i prowadzenie: szkolenia zawodników, szkolenia i doszkalania: trenerów, instruktorów, sędziów, budowniczych torów oraz innych specjalistów potrzebnych w jeździectwie, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi, w tym uczestnictwo w ich kongresach i zjazdach oraz reprezentowanie polskiego jeździectwa w międzynarodowych organizacjach tego sportu,
 6. przyznawanie prawa do organizowania zawodów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów międzynarodowych i krajowych,
 7. organizowanie i nadzór nad ogólnokrajowym systemem współzawodnictwa sportowego w jeździectwie,
 8. powoływanie kadry narodowej oraz grup szkolenia centralnego,
 9. wspieranie działalności klubów sportowych, w tym klubów uczniowskich,
 10. podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków materialnych na realizację celów i zadań statutowych,
 11. prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, z przeznaczaniem uzyskanych środków na działalność statutową Związku,
 12. przyjmowanie, realizację i rozliczanie państwowych zadań zleconych,
 13. przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz, organów i organizacji w sprawach dotyczących jeździectwa,
 14. sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną wojewódzkich związków jeździeckich,
 15. prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego,
 16. prowadzenie rejestracji wyników, rankingów, statystyki i dokumentacji sportowej,
 17. prowadzenie ewidencji klubów, zawodników, koni, trenerów-instruktorów, sędziów, działaczy i innych osób współpracujących ze Związkiem,
 18. prowadzenie ośrodków szkoleniowych,
 19. ustalanie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji:
  • zawodnikom,
  • trenerom i instruktorom,
  • sędziom sportowym,
  • innym specjalistom potrzebnym Związkowi
  • klubom sportowym i ośrodkom jeździeckim
  • koniom,
 20. organizację i prowadzenie działalności naukowo badawczej,
 21. współpracę ze związkami hodowców koni działającymi na terenie RP.

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE ZWIĄZKU - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

Członkowie Związku dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

 

§ 13
 1. Członkami zwyczajnymi Związku są działające zgodnie z podziałem administracyjnym Polski następujące związki jeździeckie:
  • Dolnośląski Związek Jeździecki,
  • Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki,
  • Lubelski Związek Jeździecki,
  • Lubuski Związek Jeździecki,
  • Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi,
  • Małopolski Związek Jeździecki,
  • Opolski Związek Jeździecki,
  • Podkarpacki Związek Jeździecki,
  • Podlaski Związek Jeździecki,
  • Pomorski Związek Jeździecki,
  • Śląski Związek Jeździecki,
  • Świętokrzyski Związek Jeździecki,
  • Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki,
  • Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki,
  • Zachodniopomorski Związek Jeździecki
  oraz zrzeszone w nich kluby.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być podmioty prawa wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25czerwaca 2010 r. (Dz. U. nr 127, poz. 857), których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sporcie jeździeckim, zrzeszone we właściwych dla ich siedziby i wymienionych w ust. 1 związkach jeździeckich.
 3. Związek prowadzi centralną ewidencję członków PZJ. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających wymaga uchwały zarządu Związku.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo do:

 1. uczestniczenia w walnych zjazdach Związku, za pośrednictwem delegatów wybranych na walnych zjazdach wojewódzkich związków jeździeckich,
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem swoich delegatów,
 3. wyrażania opinii o działalności Związku oraz zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku - w tym zwołania nadzwyczajnego zjazdu Związku,
 4. pomocy szkoleniowej i organizacyjnej oraz finansowej, w miarę posiadanych przez Związek możliwości,
 5. korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutu Związku,
 6. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

 

§ 15
 1. Członkowie Związku są zobowiązani do:
  1. godnego reprezentowania Związku,
  2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu jeździectwa oraz realizacji zadań statutowych Związku,
  3. przestrzegania statutu, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Związku,
  4. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku,
  5. dbania o wysoki poziom moralny i etyczny działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie jeździeckim,
  6. dbania o konie wg zasad „Kodeksu postępowania z koniem”,
  7. regularnego opłacania składek członkowskich i innych obowiązkowych świadczeń na rzecz Związku.
 2. Nie opłacenie składek członkowskich i innych obowiązkowych świadczeń przez dwa kolejne lata powoduje automatyczne zawieszenie w prawach członka.

 

§ 16

Członkami wspierającymi Związek mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na podstawie przepisów prawa uznające, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem Związku.

 

§ 17

Członkowie wspierający Związku mają prawo do:

 1. uczestnictwa w walnym zjeździe delegatów Związku z głosem doradczym,
 2. kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych przez nich na rzecz Związku,
 3. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu.

 

§ 18

Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

 1. wykreślenia członka z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru bądź ewidencji,
 2. rezygnacji z członkowstwa,
 3. wykreślenia na podstawie prawomocnej uchwały zarządu Związku z rejestru PZJ,
 4. wykluczenia przez Zarząd Związku na skutek prowadzenie działalności sprzecznej z postanowieniami statutu Związku.

 

§ 19

 

Członkostwo wspierające Związku ustaje w przypadku:

 1. rezygnacji z członkostwa,
 2. wykluczenia przez zarząd Związku na skutek prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu Związku,
 3. wykreślenia na podstawie prawomocnej uchwały zarządu Związku z rejestru PZJ.

 

§ 20
 1. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka PZJ jego praw statutowych.

 

§ 21
 1. Od uchwały zarządu Związku w przedmiocie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Związku przysługuje odwołanie do najbliższego walnego zjazdu delegatów, złożone w biurze Związku nie później niż 90 dni od doręczenia decyzji zarządu.
 2. Uchwała walnego zjazdu delegatów w sprawie zawieszenia lub wykluczenia ze Związku jest ostateczna.

 

§ 22

 

Walny zjazd delegatów może nadać osobom fizycznym tytuł członka honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania jeździectwa w Polsce.

 

§ 23

 

Członkostwo honorowe ustaje w przypadkach:

 1. pisemnej rezygnacji,
 2. podjęcia przez walny zjazd delegatów uchwały o pozbawieniu członkostwa,
 3. śmierci członka honorowego.

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 24
 1. Władzami Związku są:
  1. walny zjazd delegatów,
  2. zarząd,
  3. rada Związku,
  4. sąd dyscyplinarny,
  5. rzecznik dyscyplinarny.

 

§ 25
 1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.
 2. Walne zjazdy delegatów są walnymi zjazdami sprawozdawczo-wyborczymi, walnymi zjazdami sprawozdawczymi oraz mogą być walnymi zjazdami nadzwyczajnymi delegatów.
 3. Zarząd, radę Związku, sędziów sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika dyscyplinarnego wybiera walny zjazd sprawozdawczo- wyborczy lub nadzwyczajny walny zjazd delegatów albo coroczny walny zjazd sprawozdawczy delegatów.
 4. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 5. Walny zjazd sprawozdawczo- wyborczy delegatów odbywa się co 4 lata, natomiast walny zjazd sprawozdawczy odbywa się corocznie.
 6. Walne zjazdy delegatów zwoływane są przez zarząd Związku i mogą być: zjazdami zwyczajnymi sprawozdawczymi, zjazdami zwyczajnymi sprawozdawczo – wyborczymi lub zjazdami nadzwyczajnymi.

 

§ 26
 1. Walny zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. W walnym zjeździe uczestniczy nie więcej niż 100 delegatów.
 3. Delegatami na walny zjazd są:
  1. delegaci - po jednym – z każdego związku jeździeckiego wymienionego w par. 13 ust. 1 statutu, wybrani na walnych zjazdach tych związków,
  2. delegaci klubów i innych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim, wybrani w czasie walnych zjazdów związków wymienionych w par. 13 ust. 1 statutu, wg następującego klucza: mandaty z ogólnej liczby 100 pomniejszonej o 16 przyznanych w/wym. Związkom jeździeckim dzielone są przez ogólną liczbę pozostałych członków zwyczajnych PZJ według stanu na dzień 30.06. poprzedzającego datę walnego zjazdu sprawozdawczo wyborczego. Otrzymana liczba mnożona jest przez liczbę członków PZJ mających siedzibę na terenie danego województwa. Uzyskany wynik zaokrąglony w dół do jedności jest liczbą delegatów z danego województwa.
 4. Mandaty delegatów wygasają na 30 dni przed terminem następnego zjazdu sprawozdawczo wyborczego Delegatów, kończącego czteroletnią kadencję władz Związku.

 

§ 27

 

Do kompetencji walnego zjazdu delegatów należy:

 1. coroczne, zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy o sporcie, rozpatrywanie sporządzonego przez zarząd sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta, który reprezentuje podmiot, o którym mowa w par. 38 pkt. 7 statutu,
 2. uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
 3. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie oraz o rozwiązaniu się Związku,
 4. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek rady Związku,
 5. wybór lub odwołanie prezesa, członków zarządu, członków rady Związku, członków sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego,
 6. uzupełnianie w razie vacatu składu organów wybieralnych Związku do przewidzianej statutem liczby,
 7. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Związku,
 8. rozpatrywanie odwołań członków Związku od decyzji zarządu w sprawach zawieszenia, wykluczenia, wykreślenia ze Związku, złożonych w trybie par. 21 ust. 1 statutu,
 9. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady walnego zjazdu przez delegatów oraz reprezentantów władz Związku, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
 10. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego

 

§ 28
 1. Nadzwyczajne walne zjazdy delegatów zarząd Związku zwołuje:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek rady Związku,
  3. na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych lub 1/3 liczby delegatów, podając każdorazowo przyczyny zwołania zjazdu.
 2. Nadzwyczajny walny zjazd delegatów odbywa się najpóźniej w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajny walny zjazd delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 4. Nadzwyczajny walny zjazd delegatów lub walny zjazd sprawozdawczy, na którym dokonano wyboru nowych władz Związku nie przerywa biegu kadencji określonej w § 25 ust.1.

 

§ 29
 1. W walnym zjeździe delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym i prawem zgłaszania wniosków delegaci wybrani wg zasad podanych w § 26 niniejszego statutu,
  2. z prawem składania wniosków: prezes zarządu, przewodniczący rady Związku, przewodniczący sądu dyscyplinarnego oraz rzecznik dyscyplinarny,
  3. z głosem doradczym członkowie władz Związku, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

 

§ 30
 1. Do ważności walnego zjazdu delegatów w pierwszym terminie konieczny jest udział połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. W drugim terminie walny zjazd może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych delegatów.
 3. Walny zjazd delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem § 25, ust. 4 walny zjazd delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 5. Obrady walnego zjazdu delegatów są protokołowane, zaś protokół winien zostać przesłany delegatom nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia Zjazdu.

 

§ 31
 1. O terminach i miejscu walnego zjazdu delegatów, zarząd Związku zawiadamia swoich członków co najmniej na 30 dni przed planowaną datą zjazdu.
 2. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad (projekt porządku i regulaminu obrad, sprawozdanie zarządu, itp.) winny być przesłane delegatom nie później niż 14 dni przed datą zjazdu.

 

§ 32
 1. Prezesa Związku wybiera walny zjazd delegatów w oddzielnym głosowaniu większością 50% głosów plus 1, spośród delegatów, ustępujących władz i zaproszonych gości.
 2. Pozostałych członków władz wybiera walny zjazd delegatów zwykłą większością głosów, spośród delegatów, ustępujących władz i zaproszonych gości.
 3. Wyklucza się możliwość łączenia funkcji członka zarządu Związku z funkcją członka rady Związku, sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika dyscyplinarnego. Członek zarządu nie może być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez PZJ jego zadań statutowych. Członek zarządu nie może być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie).
 4. Kandydatów do przyszłego zarządu Związku zgłasza prezes zarządu i delegaci zjazdu.
 5. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji zarząd niezwłocznie zwołuje się nadzwyczajny walny zjazd delegatów w celu dokonania wyboru nowego prezesa. Do czasu wyboru nowego prezesa na nadzwyczajnym walnym zjeździe delegatów jego obowiązki pełni wiceprezes zarządu PZJ.
 6. W przypadku zaistnienia w czasie kadencji vacatu/ów na stanowisku/ach któregokolwiek z pozostałych członków zarządu, najbliższy doroczny walny zjazd delegatów dokonuje wyboru nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili.
 7. Prezes i członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie.

 

§ 33
 1. Zarząd Związku liczy od 3 do 5 członków, w tym prezesa zarządu Związku, wiceprezesa lub dwóch wiceprezesów.
 2. Prezesowi zarządu Związku przysługuje tytuł Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego

 

§ 34
 1. Zarząd kieruje Związkiem.
 2. Do kompetencji zarządu Związku należy w szczególności:
  1. realizowanie programu i wytycznych przyjętych w uchwałach walnego zjazdu delegatów,
  2. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  3. ustalanie zasad zatrudniania pracowników Związku,
  4. powoływanie i odwoływanie sekretarza generalnego,
  5. występowanie do jednostki nadzorującej, odpowiedzialnej za kulturę fizyczna i sport między innymi w sprawach:dotacji dla Związku,szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich,budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami jeździectwa,
  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
  7. uchwalanie planów działania i corocznego budżetu Związku,
  8. powoływanie komisji sportowych i problemowych oraz kolegium sędziów Związku, powoływanie ich przewodniczących, a także zatwierdzanie ich składów; nadzorowanie i rozwiązywanie tych ciał,
  9. powoływanie pełnomocników zarządu do określonych zadań,
  10. powoływanie ośrodków szkoleniowych i zatwierdzanie programów ich działania,
  11. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i wygaśnięcia członkostwa,
  12. uchwalanie regulaminów działania zarządu, komisji sportowych, problemowych, kolegium sędziów, biura Związku,
  13. ustalanie struktury organizacyjnej biura związku,
  14. uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie jeździectwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dotyczących:
   1. rozgrywania zawodów jeździeckich zgodnych z postanowieniami Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej,
   2. zasad krajowego współzawodnictwa sportowego,
   3. statusu zawodnika oraz zasad zmian przynależności klubowej,
   4. udzielania, zawieszania i pozbawiania licencji i certyfikacji klubów, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów,
   5. zwalczania dopingu zawodników i koni.
  15. uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat statutowych oraz innych świadczeń na rzecz Związku, wiążących się z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku po zasięgnięciu opinii rady Związku
  16. składanie sprawozdań z działalności zarządu oraz rocznych sprawozdań finansowych walnemu zjazdowi delegatów,
  17. podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji walnego zjazdu delegatów, rady Związku, rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego,
  18. uchwalanie regulaminów nagród i wyróżnień,
  19. zgłaszanie wniosków i projektów uchwał walnemu zjazdowi delegatów we wszystkich sprawach dotyczących Związku,
  20. uchwalanie listy gości, o których mowa w par. 32 ust. 1 i 2.

 

§ 35

 

 1. Pracami zarządu kieruje jego prezes.
 2. Posiedzenia zarządu powinny się odbywać w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 3. Pierwsze posiedzenie zarządu powinno się odbyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia walnego zjazdu sprawozdawczo wyborczego delegatów.
 4. Zarząd uchwala swój regulamin pracy nie później niż na drugim posiedzeniu od chwili powołania.

 

§ 36

 

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi prezes zarządu Związku lub wyznaczony przez prezesa inni członek zarządu.
 2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.

 

§ 37

 

 1. Do reprezentowania Związku na zewnątrz upoważniony jest prezes, wiceprezes lub upoważniony członek zarządu lub sekretarz generalny.
 2. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu lub upełnomocnionego sekretarza generalnego.

 

§ 38

 

 1. Rada Związku wybierana jest przez walny zjazd spośród delegatów, zaproszonych gości i ustępujących władz zwykłą większością głosów; minimum 60% członków rady wybieranych jest spośród delegatów.
 2. Rada Związku składa się z 9 do 15 członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Rada Związku jako organ kontroli wewnętrznej kontroluje na bieżąco działalność Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod kątem rzetelności dokumentacji i gospodarności.
 4. Rada Związku dokonuje oceny wykonania przez zarząd rocznego budżetu PZJ.
 5. Rada Związku sprawuje nadzór nad działalnością zarządu Związku.
 6. Rada Związku przygotowuje wnioski i projekty uchwał na walne zjazdy delegatów PZJ.
 7. Rada Związku dokonuje wyboru podmiotu mającego zbadać roczne sprawozdanie finansowe.
 8. Rada Związku przedkłada walnemu zjazdowi delegatów sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium zarządowi Związku.
 9. Rada Związku ma prawo występowania do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

§ 39

 

 1. Pracami rady Związku kieruje jej przewodniczący.
 2. Posiedzenia rady Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Rada Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 40

 

Organami dyscyplinarnymi Związku są: rzecznik dyscyplinarny i sąd dyscyplinarny.

 

§ 41
 1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach o naruszenie dyscypliny przez zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, osoby oficjalne oraz działaczy PZJ i kończy je własnym rozstrzygnięciem jako organ pierwszej instancji.
 2. Rzecznik dyscyplinarny jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny związkowej od każdego, kto powziął o tym wiedzę.
 3. Rzecznik dyscyplinarny zawiadamia w imieniu PZJ właściwe organy państwowe o popełnieniu przestępstwa przez osobę, wobec której prowadzi postępowanie, jeśli w jego wyniku zebrał dowody zawiadamianie to uzasadniające.
 4. Władze Związku oraz ich agendy organizacyjne, członkowie PZJ, osoby oficjalne, organizatorzy zawodów, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, lekarze weterynarii, pracownicy PZJ, a także inne osoby z nim związane mają obowiązek – granicach prawa powszechnie obowiązującego – udzielania rzecznikowi dyscyplinarnemu wszelkiej pomocy i wszelkiej informacji oraz realizacji decyzji wydanych w prowadzonych przez niego postępowaniach.
 5. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do występowania w imieniu Związku wobec organów i instytucji państwowych., samorządowych, organizacji społecznych i osób prywatnych, jeśli wymaga tego dobro prowadzonego przez niego postępowania.
 6. Rzecznik dyscyplinarny składa ze swej działalności sprawozdanie walnemu zjazdowi delegatów.
 7. Rzecznik dyscyplinarny jest poddany rygorom, jakim na mocy art. 9, ust. 3 ustawy o sporcie objęci są członkowie zarządu polskiego związku sportowego.
 8. Rzecznik dyscyplinarny pełni swoją funkcję za wynagrodzeniem.

 

§ 42
 1. Sąd dyscyplinarny Związku orzeka w sprawach naruszenia dyscypliny przez zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, osoby oficjalne oraz działaczy PZJ jako instancja odwoławcza od decyzji rzecznika dyscyplinarnego.
 2. Sąd dyscyplinarny składa się z 6 – 11 członków.
 3. Członek sądu dyscyplinarnego nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku oraz musi być osoba o nieposzlakowanej przeszłości.
 4. Pracą sądu dyscyplinarnego kieruje jego przewodniczący.
 5. Członek sądu Dyscyplinarnego może być odwołany z funkcji przez walny zjazd delegatów bezwzględną większością głosów.
 6. Sąd dyscyplinarny orzeka na posiedzeniach w składzie trzyosobowym.
 7. Członkowie składu orzekającego otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach według zasad ustalonych w regulaminie dyscyplinarnym.
 8. Władze Związku oraz ich agendy organizacyjne, członkowie PZJ, osoby oficjalne na zawodach, organizatorzy zawodów, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, lekarze weterynarii, pracownicy PZJ, a także inne osoby z nim związane maja obowiązek – w granicach prawa powszechnie obowiązującego – realizacji zarządzeń i orzeczeń sądu dyscyplinarnego.
 9. Sąd dyscyplinarny składa sprawozdanie walnemu zjazdowi delegatów.

 

§ 43
 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 2. Organem odwoławczym od decyzji rzecznika dyscyplinarnego jest sąd dyscyplinarny.
 3. W przypadku vacatu rzecznika dyscyplinarnego w trakcie jego kadencji sąd dyscyplinarny powołuje ze swego grona pełniącego obowiązki rzecznika, który sprawuje ten urząd w pełni jego statutowych kompetencji do czasu wyboru nowego rzecznika dyscyplinarnego przez kolejny zjazd delegatów.
 4. Zasady działania organów dyscyplinarnych Związku ustala regulamin dyscyplinarny.

 

§ 44
 1. Organy dyscyplinarne mogą orzekać ustalone regulaminem dyscyplinarnym kary:
  1.  upomnienia,
  2. nagany,
  3. czasowego lub bezterminowego pozbawienia praw przysługujących z mocy ustawy o sporcie, statutu PZJ lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. pozbawienia licencji,
   2. zakazu organizowania zawodów,
   3. wykluczenia z kadry narodowej,
   4. pozbawienia tytułu mistrza lub wicemistrza Polski lub zdobywcy pucharu Polski,
   5. dyskwalifikacji,
   6. zakazu reprezentowania polskiego jeździectwa na zawodach międzynarodowych,
   7. wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego,
   8. zakazu pełnienia funkcji,
  4. kary pieniężne.
 2. Organa dyscyplinarne mogą wnioskować do uprawnionych władz Związku o pozbawienie członkostwa Związku i członkostwa honorowego.
 3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może tymczasowo zawiesić osobę wobec, której prowadzi postępowanie dyscyplinarne w prawach jej przysługujących z mocy statutu PZJ lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych na czas postępowania. Tymczasowe zawieszenie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

 

ROZDZIAŁ V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 45

 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania:

 1. członków Związku
 2. ,zawodników,
 3. trenerów, instruktorów i sędziów, lekarzy weterynarii,
 4. działaczy i innych osób zasłużonych dla Związku, sportu jeździeckiego i hodowli koni.

 

§ 46

 

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych osobom, o których mowa w § 41.

 

§ 47

 

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają przepisy o odznaczeniach państwowych, resortowych oraz regulaminy Związku.

 

ROZDZIAŁ VI: SEKRETARZ GENERALNY PZJ, BIURO ZWIĄZKU

 

§ 48
 1. Sekretarz generalny kieruje biurem Związku.
 2. Sekretarz generalny uczestniczy w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym, chyba, że jest członkiem zarządu Związku.
 3. Biuro Związku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez zarząd Związku.
 4. Biuro Związku zajmuje się bezpośrednią realizacją zadań Związku oraz techniczno-organizacyjną obsługą Związku.

 

ROZDZIAŁ VII: ZAWODNICY

 

§ 49

 

W Polskim Związku Jeździeckim prawa i obowiązki zawodników określa ustawa o sporcie, statut Związku oraz przepisy i regulaminy Związku.

 

ROZDZIAŁ VIII: MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

 

§ 50
 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności statutowej, dochodów z majątku Związku, dochodów z działalności gospodarczej, z ofiarności publicznej, dotacji subwencji celowych oraz odsetek bankowych.
 3. Ze środków finansowych wchodzących w skład majątku Związku mogą być tworzone fundusze na realizację określonych zadań.
 4. Fundusze są tworzone w trybie określonym przez uchwały zarządu Związku.

 

ROZDZIAŁ IX: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 

§ 51
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje walny zjazd delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa jednocześnie sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

§ 52

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustaw przywołanych w § 3 oraz postanowienia przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

§ 53

 

Władze i agendy organizacyjne PZJ wyłonione przed wejściem w życie niniejszego statutu działają na dotychczasowych zasadach do chwili powołania na jego mocy nowych władz i agend organizacyjnych Związku.

 

Załącznik nr 1 do Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego

 

Zgodnie § 8 Statutu PZJ ustala się następujące obowiązujące w Związku wzory:

sztandaru,flagi,symbolu/logotypu,emblematu (św. Jerzy w kole),odznak honorowych,odznak sportowych,odznak organizacyjnych,pieczęci   Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 14.03.2013, 21:25  
      Powrót na początek strony