Ujeżdżacz

Certyfikacja ośrodków - wprowadzenie


Polski Związek Jeździecki Uchwałą Zarządu z dn. 09 marca 2004 r. wprowadził certyfikację ośrodków jeździeckich. Jej celem jest weryfikacja ośrodków względem możliwości szkolenia podstawowego, kwalifikacji osób prowadzących zajęcia oraz jakości świadczonych usług. Ośrodek, uzyskujący certyfikat zostaje pozytywnie wyróżniony na tle konkurencji i może ubiegać się o prawo przeprowadzania egzaminów na Odznaki Jeździeckie: brązową, srebrną i złotą oraz ma pierwszeństwo w organizacji innych akcji szkoleniowych zleconych przez PZJ. Osoby zainteresowane nauką jazdy konnej dzięki certyfikatom otrzymają informację, które ośrodki zapewniają:

 • bezpieczne szkolenie
 • naukę u osób z dobrym przygotowaniem merytorycznym, posiadających odpowiednie udokumentowane kwalifikacje
 • dosiadanie dobrze przygotowanych koni
 • możliwość przystąpienia do egzaminów na Odznaki Jeździeckie

 

 Zasady ogólne
 • Po skontrolowaniu ośrodka przez komisję PZJ i przedstawieniu wniosku zaakceptowanego przez CKE, nadanie certyfikatu następuje na podstawie uchwały Zarządu PZJ. Ośrodek powinien być skontrolowany w ciągu 30 dni od daty wpływu do PZJ kompletnego wniosku.
 • Certyfikat nadawany jest na 2 lata licząc od daty uchwały Zarządu PZJ, a jego ważność kończy się w ostatnim dniu danego miesiąca.
 • Każdy ośrodek zobowiązany jest do przeprowadzenia w okresie ważności certyfikatu minimum 4 akcji szkoleniowych zaakceptowanych przez CKE i ogłoszonych na stronie internetowej PZJ (np. egzaminy na odznaki, kursy i szkolenia instruktorsko-trenerskie, kursy i seminaria sędziowskie, itp). Niespełnienie tego warunku uniemożliwia wydanie zgody na przedłużenie ważności certyfikatu.
 • Ważność certyfikatu może być przedłużana na kolejne okresy po sprawdzeniu warunków w ośrodku przez komisję PZJ i wniesieniu na rzecz PZJ stosownej opłaty. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek przed wygaśnięciem terminu ważności certyfikatu. Wniosekzłożony później niż 90 dni po dacie upływu ważności certyfikatu skutkuje utratą prawa do jego przedłużenia. W takim przypadku procedurę nadania certyfikatu należy wszcząć od nowa.
 • Ośrodek otrzymuje tablicę PZJ z podaną klasą certyfikatu. Tablica pozostaje własnością PZJ. Po upływie daty ważności certyfikatu i braku przedłużenia lub utraceniu certyfikatu musi być zwrócona do PZJ.

O dacie ważności certyfikatu informuje dokument, który powinien być umieszczony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie ośrodka.

 • Informacja o nadaniu, przedłużeniu lub cofnięciu certyfikatu zamieszczana jest na stronie internetowej PZJ.
 • Wszelkie zmiany dotyczące szkoleniowców, infrastruktury lub w działalności ośrodka mogące mieć wpływ na stopień przyznanego certyfikatu muszą być zgłaszane w PZJ.
 • Sprawdzenie ośrodka przez komisję PZJ pod kątem utrzymywania wymaganych standardów jest możliwe w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zarządzających ośrodkiem. Wyniki kontroli w formie protokołu przekazywane są do Zarządu PZJ, który podejmuje decyzję o zmianie kategorii lub cofnięcie certyfikatu. Kontrola jest przeprowadzana na koszt PZJ.
 • Cofnięcie certyfikatu może nastąpić wskutek prowadzenia zajęć jeździeckich przez osoby bez wymaganych prawem kwalifikacji lub gdy działalność ośrodka szkodzi dobremu wizerunkowi jeździectwa. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić również na skutek naruszenia Ustawy „O ochronie zwierząt”
 • Otrzymanie certyfikatu oraz przedłużenie jego ważności jest płatne. Aktualna wysokość opłat związanych z certyfikacją publikowana jest w bieżącym Cenniku PZJ.

 

Warunki ubiegania się o certyfikat

Ośrodek ubiegający się o certyfikat składa w PZJ wypełniony oficjalny wniosek-formularz, który zawiera:

 • dane wnioskodawcy: właściciel, siedziba, kontakt,
 • informacje o ośrodku: kwalifikacje osób prowadzących zajęcia (numer legitymacji lub dyplomu, datę i przez kogo wydane, numer licencji trenera),
 • dokładny harmonogram zajęć prowadzonych przez szkoleniowców wymienionych we wniosku,
 • opis warunków stajennych i terenów do prowadzenia zajęć
 • opinię lekarza weterynarii z licencją PZJ dotyczącą liczby objętych opieką koni, kondycji, pielęgnacji i utrzymania Koni,
 • informacje dotyczące ubezpieczeń OC - na właścicielu ośrodka ciąży obowiązek aktualizacji ważności polis ubezpieczeniowych,
 • ubezpieczenie OC każdego ze szkoleniowców wymienionych we wniosku,
 • opinię Zarządu Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego

 

Załącznikami do wniosku są:

 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób prowadzących zajęcia,
 • oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie osób prowadzących zajęcia (umowa o pracę, o dzieło, społecznie lub inne) wraz z dokładnym harmonogramem prowadzonych przez nich zajęć zdjęcia ośrodka,
 • fotografie ośrodka,
 • kopie aktualnych polis ubezpieczeniowych OC ośrodka i OC szkoleniowców,
 • dowód wniesienia opłaty na rzecz PZJ,
 • we wniosku o przedłużenie certyfikatu powinien znaleźć się wykaz akcji szkoleniowych zgłoszonych do PZJ i przeprowadzonych w poprzedzającym okresie jego ważności.


   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 11.03.2013, 13:19  
      Powrót na początek strony