Ujeżdżacz

Zasady organizacji egzaminów na odznaki jeździeckie


1. Przygotowanie do egzaminów może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzaminy na odznaki jeździeckie mogą się odbywać wyłącznie w ośrodkach posiadających Certyfikat PZJ.

2. Organizator egzaminu zgłasza do PZJ chęć organizacji egzaminu na Odznakę Jeździecką podając we wniosku termin i miejsce egzaminu, zaakceptowane przez właściwy WZJ (powinny być ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem) – zaleca się publikowanie terminów egzaminów na odznaki jeździeckie w kalendarzach zawodów WZJ.

3. PZJ przesyła organizatorowi egzaminu indywidualne protokoły egzaminacyjne. Protokoły wydawane są osobno dla każdego kandydata (oryginał i kopia).

4. Podczas egzaminu Przewodniczący komisji może sprawdzić dane osobowe kandydata na podstawie dokumentu z fotografią.

5. Podczas egzaminu Przewodniczący komisji wypełnia indywidualne protokoły egzaminacyjne, wpisując zaliczenia kolejnych jego części:

  • opieki stajennej;
  • ujeżdżeniowej;
  • skokowej – kandydat może przystąpić do niej pod warunkiem zaliczenia części ujeżdżeniowej;
  • teoretycznej.

6.  Maksymalna liczba zgłoszonych osób na egzamin przeprowadzany przez jedną komisję w ciągu jednego dnia - 25.

7. W trakcie egzaminu praktycznego Przewodniczący komisji wpisuje do arkusza oceny jeźdźca wszystkie uwagi i oceny dotyczące jego przejazdu. Arkusz ten otrzymuje zainteresowany po zakończeniu egzaminu.

8.  Oryginał protokołu egzaminacyjnego podpisany przez członków Komisji Egzaminacyjnej przekazany zostaje organizatorowi

9. Kopię protokołu egzaminacyjnego wraz z arkuszem oceny otrzymuje egzaminowany. W przypadku niezaliczenia całego egzaminu lub którejś jego części, egzaminowany zgłasza się z kopią protokołu  na egzamin poprawkowy – przy zachowaniu okresu karencji - organizowany w najbliższym następnym terminie.

W przypadku zgłoszenia się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu od zdającego pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN.

Egzamin poprawkowy należy zdać nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Po egzaminie poprawkowym kopia protokołu egzaminacyjnego pozostaje u organizatora tegoż egzaminu. Nie zdanie egzaminu poprawkowego powoduje konieczność rozpoczęcia całej procedury od nowa – zgłoszenie na listę egzaminacyjną, konieczność ponownego wniesienia opłaty 30 PLN, obowiązek zdania całego egzaminu, itd.

10. Po zakończeniu egzaminu organizator przesyła niezwłocznie do PZJ:

  • zbiorczy protokół egzaminacyjny z adnotacją przy każdym nazwisku o zaliczeniu lub nie  zaliczeniu egzaminu podpisany przez członków komisji
  • oryginały indywidualnych protokołów egzaminacyjnych wszystkich zdających osób
  • kopie indywidualnych protokołów egzaminacyjnych tych osób, które zdawały egzamin poprawkowy;
  • dowód wpłaty na rzecz PZJ opłaty egzaminacyjnej w wysokości 30 PLN od każdego z kandydatów zdających egzamin (nie są liczone osoby, które zdawały egzamin poprawkowy).
    • nie wykorzystane indywidualne protokoły egzaminacyjne.

11.  Po otrzymaniu dokumentów PZJ wystawia legitymacje i wraz z odznakami przesyła je do organizatora egzaminu.

12. Przebieg egzaminu może być kontrolowany przez przedstawiciela CKE lub upoważnionego członka Zarządu PZJ

13.  Organizator egzaminu powinien zadbać o uroczyste wręczenie legitymacji i odznak.

14.  Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu – wynagrodzenie egzaminatorów (wg zasad ryczałtów sędziowskich), koszty przejazdów, wyżywienie, noclegi oraz inne opłaty organizacyjne mogą być pokryte ze środków własnych organizatora lub z opłat pobranych od uczestników egzaminu. Dodatkowa opłata pobierana od zdających powinna wynikać z rzeczywistych kosztów egzaminu podzielonych przez liczbę zdających.

15. Wyniki egzaminów organizowanych z naruszeniem powyższych zasad nie będą uznawane.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 11.03.2013, 18:57  
      Powrót na początek strony