Ujeżdżacz

Odznaki woltyżerskie - wprowadzenie


Posiadanie odznaki woltyżerskiej jest oficjalnym potwierdzeniem określonych umiejętności praktycznych i teoretycznych w dyscyplinie woltyżerki. Powinno motywować do poszerzania swojej wiedzy o koniu i sportach konnych, także w zakresie pielęgnacji i obchodzenia się z koniem oraz do dalszego rozwoju swoich praktycznych umiejętności woltyżerskich.

Rodzaje odznak:
 • "Brązowa" odznaka woltyżerska
 • "Srebrna" odznaka woltyżerska
 • "Złota" odznaka woltyżerska
Założenia ogólne dotyczące zdobywania odznak.
 • Organizatorem egzaminu może być klub zarejestrowany w PZJ/WZJ i mający odpowiednie warunki do jego przeprowadzenia.
 • Organizator egzaminu zgłasza do PZJ chęć organizacji egzaminu na Odznakę Woltyżerską podając:
  • termin i miejsce egzaminu, zaakceptowane przez właściwy WZJ (powinny być ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem) - zaleca się publikowanie terminów egzaminów na odznaki jeździeckie w kalendarzach zawodów WZJ.
 • CKE ustala z przewodniczącym WKE nazwiska egzaminatorów z listy zatwierdzonej przez CKE. Każdy egzamin musi być przeprowadzany przez sędziego woltyżerki (z odpowiednią licencją) i przedstawiciela WKE.
 • PZJ przesyła organizatorowi egzaminu indywidualne protokoły egzaminacyjne Protokoły wydawane są osobno dla każdego kandydata (oryginał i kopia).
 • W trakcie egzaminu praktycznego Przewodniczący komisji wpisuje do arkusza oceny woltyżera wszystkie uwagi i oceny dotyczące jego pokazu. Arkusz ten otrzymuje zainteresowany po zakończeniu egzaminu.
 • Oryginał protokołu egzaminacyjnego podpisany przez członków komisji egzaminacyjnej przekazany zostaje organizatorowi.
 • Kopię protokołu egzaminacyjnego wraz z arkuszem oceny otrzymuje egzaminowany. W przypadku nie zaliczenia całego egzaminu lub którejś jego części, egzaminowany zgłasza się z kopią protokołu na egzamin poprawkowy - przy zachowaniu okresu karencji - organizowany w najbliższym następnym terminie na terenie WZJ. Egzamin poprawkowy należy zdać nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Po egzaminie poprawkowym kopia protokołu egzaminacyjnego pozostaje u organizatora tegoż egzaminu. Nie zdanie egzaminu poprawkowego powoduje konieczność rozpoczęcia całej procedury od nowa - zgłoszenie na listę egzaminacyjną, konieczność ponownego wniesienia opłaty 30 PLN itd.
 • Po zakończeniu egzaminu Przewodniczący Komisji wysyła niezwłocznie do PZJ zbiorczy protokół egzaminacyjny z adnotacją przy każdym nazwisku o zaliczeniu lub nie zaliczeniu egzaminu.
 • Organizator egzaminu przesyła do PZJ:
  • Zbiorczy protokół egzaminacyjny 
  • oryginały indywidualnych protokołów egzaminacyjnych wszystkich zdających osób 
  • kopie indywidualnych protokołów egzaminacyjnych tych osób, które zdawały egzamin poprawkowy;
 • Po otrzymaniu dokumentów PZJ wystawia legitymacje i wraz z Odznakami przesyła je do organizatora egzaminu.
 • Przebieg egzaminu może być kontrolowany przez przedstawiciela CKE.
 • Organizator egzaminu powinien zadbać o uroczyste wręczenie legitymacji i odznak.
 • Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu - przejazdy, wyżywienie, noclegi i wynagrodzenie egzaminatorów (wg zasad ryczałtów sędziowskich) oraz inne opłaty organizacyjne mogą być pokryte ze środków własnych organizatora lub z opłat pobranych od uczestników egzaminu. Dodatkowa opłata pobierana od zdających na pokrycie kosztów egzaminu nie powinna przekraczać wysokości kwoty wnoszonej przez nich na rzecz PZJ.
 • Wyniki egzaminów organizowanych z naruszeniem powyższych zasad nie będą uznawane.


   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 22.02.2011, 13:19  
      Powrót na początek strony