Ujeżdżacz

Przepisy ogólne o WKE


1.  Egzaminatorzy muszą legitymować się przynajmniej uprawnieniami instruktora sportu z aktualną licencją szkoleniową oraz uprawnieniami sędziego minimum III klasy, a także cieszyć się dużym autorytetem w środowisku, potwierdzonym zgłoszeniem dokonanym przez zarząd właściwego WZJ lub Zarząd PZJ. Osoby te muszą znajdować się w wykazie szkoleniowców PZJ.

2. Egzaminatorzy z danego Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego tworzą Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną (WKE).

3. WKE ściśle współpracuje z Zarządem właściwego WZJ, ale merytorycznie jest podporządkowana wyłącznie CKE.

4. Pracami WKE kieruje przewodniczący mianowany i zatwierdzany przez przewodniczącego CKE, po uzgodnieniu z zarządem właściwego WZJ

5. Skład komisji odbierającej egzamin na terenie województwa każdorazowo ustala i zatwierdza przewodniczący WKE informując o tym Przewodniczącego CKE PZJ. Co najmniej jeden z członków komisji egzaminacyjnej musi by zmieniany na każdy kolejny egzamin u tego samego organizatora.

6.  Przewodniczący WKE ma prawo proponować nowych członków komisji, zgłaszając ich kandydatury do zatwierdzenia przez zarząd Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego. Po przeszkoleniu kandydaci są powoływani do składu WKE przez CKE.

7. Kandydaci na egzaminatorów, zaproponowani przez zarząd właściwego WZJ lub Zarząd PZJ, muszą przejść szkolenie prowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące merytorycznej i formalnej strony przeprowadzania egzaminów na odznaki jeździeckie.

8. Wszyscy członkowie WKE otrzymają wraz z powołaniem imienne identyfikatory.

9. Za prawidłową pracę i dokumentację WKE odpowiada jej przewodniczący.

10. W przypadku otrzymania informacji o negatywnej ocenie pracy egzaminatora WKE,  przewodniczący CKE:

      - przeprowadza rozmowę wyjaśniającą

      - decyduje o skierowaniu na dodatkowe przeszkolenie teoretyczne i praktyczne

      - wnioskuje do CKE o skreślenie z listy egzaminatorów WKE

11. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej odbierającej egzamin na terenie województwa, uprawnionych przedstawicieli z innych województw, a także zdobywanie odznak przez kandydatów z innych województw.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 23.05.2012, 14:22  
      Powrót na początek strony