Ujeżdżacz

Zasady zdobywania uprawnień ISP


Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego:

 

 • upoważnia do wydawania odznaki „Jeżdżę konno”
 • jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami,
 • umożliwia przystąpienie do kursu na stopień instruktora sportu jeździeckiego bez egzaminu wstępnego na kursy organizowane przez PZJ pod warunkiem posiadania minimum drugiej klasy sportowej,
 • w przypadku, gdy szkoleniowiec z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego wykaże się co najmniej dwuletnim stażem pracy potwierdzonym przez właściwy WZJ, może on uczestniczyć w skróconym kursie na stopień instruktora sportu jeździeckiego.

 

Ważność certyfikatu określona jest na trzy lata od dnia jego uzyskania i przedłużana jest na takich samych zasadach jak licencji szkoleniowej, a określonych w „Regulaminie rejestracji i licencjonowania w Polskim Związku Jeździeckim”

 

Certyfikaty instruktora szkolenia podstawowego wydaje i ewidencję prowadzi Polski Związek Jeździecki.

 

Kurs na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie

 

 1. Kurs na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie organizują instytucje związane z jeździectwem przy współpracy i pod nadzorem CKE. CKE zatwierdza kierownika szkoleniowego kursu, którym musi być trener jeździectwa.
 2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
  • ukończony 18 rok życia
  • odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,
  • posiadanie ubezpieczenia NW,
  • wykształcenie średnie - matura, w momencie wydawania uprawnień
  • posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki

 

Ramowy plan kursu na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie

 

Program kursu jest realizowany w czasie dwóch dwutygodniowych sesji w łącznym wymiarze ok. 210 godzin w odstępie od trzech do sześciu miesięcy. Sesje są przedzielone dwutygodniowym stażem w określonym ośrodku jeździeckim pod kierunkiem trenera.

 

Liczba godzin
LpTematwykładyćwiczeniałącznie
1.Etyczne podstawy użytkowania koni, etyka jeźdźca i szkoleniowca1-1
2.Dyscypliny jeździeckie i podstawowe przepisy jeździeckie2-2
3.Organizacja jeździectwa w Polsce i na świecie1-1
4.Dokumentacja hodowlana i sportowa2-2
5.Przepisy prawne w kulturze fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem  jeździectwa. Ubezpieczenia2-2
6.Zasady prowadzenia stajni lub ośrodka jeździeckiego224
7.Pochodzenie koni, podstawy psychologii koni i zasady postępowania  z nimi2-2
8.Zasady bezpieczeństwa w stajni i podczas jazd, ubiór jeźdźca, pierwsza pomoc ze szczególnym uwzględnieniem wypadków podczas jazdy konnej224
9.Podstawy wiedzy o pokroju i umaszczeniu koni224
10.Podstawy anatomii i fizjologii koni, ważniejsze choroby koni i pierwsza  pomoc weterynaryjna336
11.Chody koni – wady i błędy213
12.Podstawy wiedzy z utrzymania, żywienia i pielęgnacji koni628
13.Podstawy podkownictwa224
14.Znajomość i dopasowanie sprzętu jeździeckiego oraz sprzętu do lonżowania. Wodze pomocnicze – ich rodzaje i zastosowanie336
15.Terminologia jeździecka, podstawowe wyszkolenie konia, dosiad oraz działanie i  współdziałanie pomocy, nauczanie początkujących, komendy jeździeckie, figury na ujeżdżalni, podstawy teoretyczne ujeżdżenia do klasy P, praktyczne szkolenie jeźdźca i konia do poziomu klasy P, praca na koziołkach (cavaletti), skoki przez przeszkody, jazda w terenie, gry i zabawy jeździeckie, organizacja imprez jeździeckich154045
16.Podstawy teorii sportu8-8
17.Zasady kierowania grupą jeździecką. Psychologiczne i rozwojowe różnice w prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi i o różnym stopniu sprawności fizycznej2-2
18.Planowanie, przygotowanie konspektu i prowadzenie zajęć44650
19.Zasady prawidłowego lonżowania – rodzaje pracy na lonży4610
20.Szkolenie konia i jeźdźca na lonży2810
21.Transport koni112
Razem godzin68108176

 

Uzyskanie zaliczeń u wykładowców z zakresu wykładanego materiału jest warunkiem zgłoszenia kandydatów – przez organizatora kursu – do egzaminu przed CKE PZJ.

 

Egzamin przed CKE składa się z następujących części:

 

1. Egzamin teoretyczny – teoria jazdy z elementami teorii sportu, utrzymanie i żywienie koni, podstawy weterynarii

 

2.  Egzamin praktyczny z jazdy konnej –

 

a.  opieka stajenna

 • prowadzenie konia do przeglądu
 • znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu

 

b. zademonstrowanie umiejętności z zakresu ujeżdżenia klasy P – stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie.

Konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań (podobnie jak rozprężanie przed zawodami). W tym czasie – 15 minut - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie z zasadami teorii jazdy. Na zakończenie sprawdzianu egzaminator może nakazać jeźdźcowi wykonanie dodatkowo niektórych ćwiczeń z wyżej wymienionego zestawu.

Po zakończeniu przejazdu i ukłonie, dojazd stępem do litery G, zatrzymanie, zejście z konia i wyprowadzenie go w ręku z czworoboku, doprowadzenie konia w pobliże komisji, zademonstrowanie prawidłowego wsiadania – z ziemi lub ze stopnia. Dozwolone jest przytrzymanie konia,  jak również przytrzymanie zewnętrznego strzemienia przez pomocnika

 

Kiełznanie wędzidłowe.

Pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej.

 

c. pokonanie standardowego toru przeszkód o wysokości 100cm i szerokości 100-110 cm. (Plan toru przeszkód jak dla instruktorów sportu - wg załącznika).

Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe. Ocenie podlega dosiad i oddziaływanie jeźdźca w różnych rodzajach siadu, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywanie szeregów i linii przeszkód.

Dwa nieposłuszeństwa konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Omówienie własnego przejazdu przed Komisją jest integralną częścią egzaminu.

 

d. egzamin praktyczny - metodyczno-szkoleniowy – prowadzenie zajęć na ujeżdżalni

 

e. egzamin praktyczny - szkolenie początkującego jeźdźca na lonży

 

Posiadacze Złotej Odznaki są zwolnieni z części praktycznej egzaminu – ze składowych a, b i c.

 

Podczas egzaminu musi być obecny kierownik szkoleniowy kursu. Powtórzenie zdawania nie zaliczonego egzaminu jest możliwe po upływie co najmniej sześciu miesięcy. Egzamin poprawkowy może być zdawany dwukrotnie.

W przypadku nie zaliczenia egzaminów poprawkowych obowiązuje powtórne uczestnictwo w kursie.

 

Koszty egzaminów pokrywają kandydaci.

 

Egzamin eksternistyczny na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie

Wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub jeździectwo wydane przez Ministerstwo Sportu lub wydane przez organizatorów kursów instruktora rekreacji ruchowej z podpisaną umową z PZJ dotyczącą zasad organizacji tych kursów, mogą uzyskać certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie po zdaniu egzaminu przed CKE PZJ.

 

Egzamin przed CKE składa się z następujących części:

1. egzamin teoretyczny – teoria jazdy z elementami teorii sportu, utrzymanie i żywienie koni, podstawy weterynarii

2. egzamin praktyczny z jazdy konnej

a. opieka stajenna

prowadzenie konia do przeglądu znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopytsiodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu,

 

b. zademonstrowanie umiejętności z zakresu ujeżdżenia klasy P – stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie.

Konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań (podobnie jak rozprężanie przed zawodami). W tym czasie – 15 minut - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie z zasadami teorii jazdy. Na zakończenie sprawdzianu egzaminator może nakazać jeźdźcowi wykonanie dodatkowo niektórych ćwiczeń z wyżej wymienionego zestawu.

Po zakończeniu przejazdu i ukłonie, dojazd stępem do litery G, zatrzymanie, zejście z konia i wyprowadzenie go w ręku z czworoboku, doprowadzenie konia w pobliże komisji, zademonstrowanie prawidłowego wsiadania – z ziemi lub ze stopnia. Dozwolone jest przytrzymanie konia, jak również przytrzymanie zewnętrznego strzemienia przez pomocnika

Kiełznanie wędzidłowe.

Pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej,

 

c. pokonanie standardowego toru przeszkód o wysokości 100cm i szerokości 100 110 cm. (Plan toru przeszkód jak dla instruktorów sportu - wg załącznika).

Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe. Ocenie podlega dosiad i oddziaływanie jeźdźca w różnych rodzajach siadu, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywanie szeregów i linii przeszkód.

Dwa nieposłuszeństwa konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Omówienie własnego przejazdu przed Komisją jest integralną częścią egzaminu.

d. egzamin praktyczny - metodyczno-szkoleniowy – prowadzenie zajęć na ujeżdżalni

e. egzamin praktyczny - szkolenie początkującego jeźdźca na lonży

 

Posiadacze Złotej Odznaki są zwolnieni z części praktycznej egzaminu – ze składowych a, b i c.

Powtórzenie zdawania nie zaliczonego egzaminu jest możliwe po upływie co najmniej sześciu miesięcy. Egzamin poprawkowy może być zdawany dwukrotnie.

W przypadku nie zaliczenia egzaminów poprawkowych obowiązuje powtórne uczestnictwo w kursie.

Koszty egzaminów pokrywają kandydaci.

Zaleca się przed przystąpieniem do egzaminu uczestnictwo w kursie przygotowawczym – udział w tym kursie nie jest obowiązkowy! - organizowanym według następującego programu:

 

Program kursu uzupełniającego dla instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna lub jeździectwo

 

A. Teoria treningu

 

 1. Kwalifikacja do sportu – dobór i selekcja - 2 godz.
  1. Podstawy doboru i selekcji
  2. Etapy selekcji
  3. Kryteria selekcji
 2. Podstawy treningu sportowego - 4 godz.
  1. Pojęcie wydolności fizycznej, tolerancji wysiłku, adaptacji wysiłkowej  
  2. Fizjologiczne podstawy treningu
   • adaptacja, superkompensacja
   • zmęczenie – stan przetrenowania
   • wypoczynek
 3. Struktura treningu - 6 godz.
  1. Struktura rzeczowa i jej składowe
   • przygotowanie sprawnościowe
   • siła
   • szybkość
   • skoczność
   • wytrzymałość
   • gibkość
   • przygotowanie techniczne
   • przygotowanie taktyczne
   • przygotowanie psychiczne, teoretyczne i intelektualne
  2. Struktura czasowa i jej składowe
   • etapy treningu
   • makrocykle
   • mezocykle
   • mikrocykle
   • jednostka treningowa
   • bezpośrednie przygotowanie startowe (BPS)
 4. Obciążenia treningowe - 2 godz.
  1. Składowe obciążenia ze względu na kierunek oddziaływania
  2. Składowe obciążenia ze względu na źródła zabezpieczenia energetycznego
  3. Dobór i regulacja obciążeń
  4. Rejestracja i analiza obciążeń
 5. Zasady i technologia planowania treningu - 2 godz.
 6. Kontrola treningu - 4 godz.

 

B. Szkolenie konia

 

 1. Skala szkoleniowa -  4 godz.
  • takt
  • rozluźnienie
  • kontakt
  • impuls
  • prostowanie
  • zebranie
 2. Teoria treningu ujeżdżeniowego -  4 godz.
 3. Teoria treningu skokowego - 4 godz.
 4. Teoria treningu wkkw - 4 godz.

 

Razem – 20 plus 16  = 36 godzin

 

Do programu kursu przygotowawczego należy dołączyć również zajęcia praktyczne z jazdy konnej.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 12.03.2013, 7:57  
      Powrót na początek strony