Ujeżdżacz

Wymagania i egzaminy


Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
 • ukończony 21 rok życia (w momencie wydawania uprawnień)
 • ukończona szkoła średnia – matura
 • odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza

o specjalności medycyny sportowej,

 • posiadanie ubezpieczenia NW,
 • posiadanie – co najmniej przez trzy lata - certyfikatu instruktora szkolenia podstawowego ze specjalnością jeździectwa – obowiązuje po upływie trzech lat od daty wprowadzenia systemu szkolenia kadr w życie
 • zdanie egzaminu testowego sprawdzającego zasób ogólnej wiedzy jeździeckiej kandydata – dla osób bez tytułu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo –obowiązuje przez pierwsze trzy lata od daty wprowadzeniu systemu szkolenia kadr w życie
 • zdanie egzaminu praktycznego – przejazd próby ujeżdżenia dla zaprzęgów jednokonnych lub parokonnych poniżej 50% max oceny na czworoboku w kl. C

Egzamin przeprowadzają:

 • kwalifikowany sędzia dyscypliny powożenia, albo trener kadry dyscypliny powożenia lub trener dyscypliny powożenia
 • przedstawiciel CKE.

Uczestnicy biorą udział w kursie dla instruktorów jazdy konnej w części ogólnej - O oraz hipologicznej - H, część specjalistyczna - S jest typowa dla dyscypliny powożenia z odrębnym programem.

Wszystkie pozostałe zasady obowiązują jak na kursie instruktorów jazdy konnej.

Łączny materiał programowy kursu jest przekazywany w czasie trzech do sześciu sesji. Do tego należy doliczyć dwa dwutygodniowe staże u najlepszych polskich szkoleniowców – osoby te wyznaczy CKE PZJ.

Zaliczenie kolejnej sesji kursu i stażu jest warunkiem uczestniczenia w jego następnej części. Udział w kursie jest możliwy tylko z własnym koniem/końmi oraz ze sprzętem odpowiadającym dyscyplinie powożenia zaprzęgami jedno- lub parokonnymi, zarówno do ujeżdżenia jak i do próby terenowej. Konie o poziomie wyszkolenia minimum klasie N
w dyscyplinie powożenia.

 

Komisyjny egzamin końcowy przed CKE to:
 • część teoretyczna – teoria sportu, teoria powożenia, hodowla, utrzymanie i żywienie koni, weterynaria
 • część praktyczna - metodyczno-szkoleniowa: ocena prowadzenia zajęć (w tym zajęć prowadzonych w języku obcym – angielskim lub niemieckim).
 • część praktyczna – egzamin z powożenia

 

Powtórzenie nie zaliczonego egzaminu jest możliwe po upływie co najmniej sześciu miesięcy. Egzamin poprawkowy można zdawać dwukrotnie. W przypadku nie zaliczenia egzaminów poprawkowych obowiązuje powtórne uczestnictwo w kursie.

 

Wszystkie koszty związane z kursem i egzaminami pokrywają uczestnicy