Ujeżdżacz

Wymagania i egzamin wstępny


Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
  • ukończony 18 rok życia
  • ukończona szkoła średnia - matura
  • zdanie egzaminu wstępnego:

a. teoretycznego – zaliczenie testu sprawdzającego zasób wiedzy ogólnej, jeździeckiej i ściśle woltyżerskiej oraz z zakresu lonżowania konia lub posiadanie złotej odznaki woltyżerskiej.

b. praktycznego:

  • przygotowanie konia do zajęć woltyżerskich (dobór i dopasowanie sprzętu) oraz jego lonżowanie
  • zademonstrowanie umiejętności jazdy konnej z zakresu ujeżdżenia klasy P
  • zademonstrowanie woltyżerskich ćwiczeń obowiązkowych wg programu międzynarodowego. Z wymogu tego zwolnieni są kandydaci, którzy w swojej karierze woltyżerskiej uzyskali co najmniej klasę mistrzowską.

 

Egzamin przeprowadza kwalifikowany sędzia woltyżerki i Przewodniczący Komisji Woltyżerki oraz przedstawiciel CKE.

 

Kandydaci biorą udział w kursie instruktorów jazdy konnej w części ogólnej - O oraz hipologicznej - H, cześć specjalistyczna - S jest specyficzna dla konkurencji z odrębnym programem.

 

Łączny materiał jest przekazywany w czasie trzech dwutygodniowych sesji, przedzielonych dwoma dwutygodniowymi stażami u najlepszych polskich szkoleniowców – osoby te wyznaczy CKE PZJ.

Zaliczenie kolejnej sesji kursu i stażu jest warunkiem uczestniczenia w jego następnej częś

 

Komisyjny egzamin końcowy przed CKE PZJ składa się z :
  • części teoretycznej – podstawy teorii sportu i teorii jazdy konnej, użytkowanie, żywienie, pielęgnacja, weterynaria, teoria woltyżerki
  • praktycznego sprawdzianu z lonżowania
  • część praktyczna - przeprowadzenie treningu z grupa woltyżerska – w tym ocena prowadzenia zajęć (w tym zajęć prowadzonych w języku obcym – angielskim lub niemieckim).

 

Powtórzenie nie zaliczonego egzaminu jest możliwe po upływie  co najmniej sześciu miesięcy. Egzamin poprawkowy można zdawać dwukrotnie. W przypadku nie zaliczenia egzaminów poprawkowych obowiązuje powtórne uczestnictwo w kursie.

 

Wszystkie koszty związane z kursem i egzaminami pokrywają uczestnicy