Ujeżdżacz

Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji szkoleniowca PZJ


Zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zasadami obowiązującymi w Polskim Związku Jeździeckim, zajęcia w zakresie przygotowania do współzawodnictwa sportowego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy sportu, po otrzymaniu licencji trenera.

 

Pliki do pobrania

Dokumenty szkoleniowe w postaci plików do pobrania dostępne są w dziale Pliki => Druki, formularze => Druki szkoleniowe, odznaki.

 

 

Regulamin rejestracji i licencjonowania w Polskim Związku Jeździeckim

Warunki oraz tryb przyznawania i pozbawiania licencji szkoleniowca oraz certyfikatu instruktora szkolenia podstawowego PZJ.

 

I. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu, związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy sportu, po otrzymaniu licencji szkoleniowca PZJ, a także certyfikowani instruktorzy szkolenia podstawowego.

 

1. Polski Związek Jeździecki przyznaje licencję szkoleniowca lub certyfikat instruktora podstawowego na wniosek osoby zainteresowanej.

 

2. Do wniosku o przyznanie pierwszej licencji szkoleniowca należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • dowód wniesienia opłaty licencyjnej.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zawierające komplet wymaganych dokumentów.


3. Pierwsza licencja zostaje przyznana na 3 lata, licząc od daty jej nadania:

 

3.1. wszystkim trenerom i instruktorom sportu w jeździectwie, których nazwiska znalazły się w rejestrze szkoleniowców PZJ do 30 września 2007 r., po uzyskaniu certyfikatów udziału w 2007 r. w:

 • Ogólnopolskiej Konferencji Licencyjnej
 • Specjalistycznej Konferencji dyscypliny sportu

W tym trybie osobom spełniającym powyższe warunki licencje będą wydawane jedynie do końca 2011 roku. Po tym terminie wymagane będzie zdanie egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną PZJ, zgodnie z programem zawartym w „Zasadach szkolenia PZJ”;

 

3.2. trenerom i instruktorom sportu w jeździectwie, których nazwiska nie znalazły się w rejestrze szkoleniowców PZJ do 30 września 2007 r., po zdaniu egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną PZJ, zgodnie z programem zawartym w „Zasadach szkolenia PZJ”;

 

3.3. na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 18 miesięcy od daty zdania egzaminu końcowego, wszystkim absolwentom kursów instruktorskich, trenerskich organizowanych wg programów zawartych w „Zasadach szkolenia PZJ”, zdającym egzaminy końcowe po 1 października 2007 r.

Na powyższych zasadach instruktorzy szkolenia podstawowego otrzymują certyfikat.

 

 

4. Kolejna licencja trenera lub certyfikat instruktora szkolenia podstawowego zostanie przyznana na 3 lata na wniosek osoby zainteresowanej złożony nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia poprzedniej licencji.

Do wniosku należy załączyć:

 

4.1.  

a. certyfikat udziału w jednej konferencji teoretycznej metodyczno - szkoleniowej organizowanej przez PZJ;

b. minimum 2 certyfikaty potwierdzające udział w dowolnie wybranych akcjach szkoleniowych spośród niżej wymienionych:

 • w praktycznych kursach/klinikach metodyczno -szkoleniowych organizowanych przez PZJ;
 • w kursach, klinikach organizowanych przez FEI lub inne Federacje Narodowe;
 • potwierdzony przez odpowiednią Federację Narodową staż szkoleniowy w zagranicznych Ośrodkach Jeździeckich;
 • wykazaniem się dorobkiem w pracy szkoleniowej,  edukacyjnej udokumentowanym publikacjami z zakresu metodyki treningu – potwierdzonym przez CKE,
lub
 • dyplom ukończenia studiów/kursów trenerskich przeprowadzonych zgodnie z zasadami szkolenia PZJ lub ukończenia kursu doskonalenia zawodowego na I klasę lub klasę Mistrzowską.

 

4.2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

4.3. dowód wniesienia opłaty licencyjnej

 

5. Powtórne otrzymanie licencji lub certyfikatu instruktora szkolenia podstawowego który wygasły i nie zostały wznowione w terminie, o którym mowa w p.4. lub utraciły ważność z innego powodu, jest możliwe po pozytywnym zdaniu egzaminu z teorii jazdy konnej przed Centralną Komisją Egzaminacyjną. Kandydaci powinni wykazać się znajomością materiału zawartego w podręcznikach autoryzowanych przez PZJ – „Zasady jazdy konnej” cz.1. i cz.2. Koszty egzaminu pokrywa osoba wnioskująca.

 

II. Informacje ogólne

 

1. Kursy/konferencje licencyjne mogą być organizowane przez WZJ za zgodą PZJ.

 

2. Polski Związek Jeździecki prowadzi ewidencję przyznanych licencji szkoleniowca.

 

3. Nazwiska posiadaczy licencji są na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZJ.

 

5. Każdy posiadacz licencji otrzymuje w PZJ dyplom i kartę licencyjną szkoleniowca zawierające imię i nazwisko, rodzaj posiadanych kwalifikacji oraz czas ważności licencji.

 

6. Polski Związek Jeździecki za przyznanie licencji szkoleniowca pobiera opłatę wg Cennika PZJ.

 

7. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń Zarządu PZJ osobie wnioskującej przysługuje odwołanie – skarga do Komisji Prawa i Dyscypliny PZJ.

 

8. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się odpowiednio tryb postępowania dyscyplinarnego przewidziany w Statucie PZJ.

 

 

Załącznik

Zasady przeprowadzenia egzaminu na pierwszą licencję szkoleniowca
dla osób niezarejestrowanych na liście PZJ.

 

I. Zasady ogólne

 

 • Egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej przeprowadza 2 członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ.
 • Egzaminy licencyjne będą odbywały się dwukrotnie w ciągu roku

w terminach i miejscu określonym przez PZJ.

 •  Kandydaci zdają egzamin na własnych koniach.
 • Z części a i b egzaminu praktycznego zwolnieni są wszyscy kandydaci, którzy w swojej karierze sportowej zdobyli co najmniej II klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich lub przekroczyli 45 rok życia.
 • Koszty egzaminu pokrywają kandydaci.
 • Nie zaliczony egzamin może być poprawiony podczas kolejnych egzaminów licencyjnych.

 

II. Egzamin praktyczny składa się z trzech następujących części:

 

a. pokazanie w ciągu 15 minut w dowolnej kolejności elementów ujeżdżeniowych z poniższego zestawu:

 

 • stęp pośredni i swobodny, kłus i galop – roboczy i pośredni, zatrzymanie i cofanie,
 • ustępowania od łydki w stępie i w kłusie:
  • z głową do ściany
  • z głową do wewnątrz
  • zmniejszanie i powiększanie czworoboku
 • kontrgalop
 • zwykła zmiana nogi
 • zwrot na zadzie i przygotowanie do półpiruetu w stępie

 

Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe. Oceniany będzie dosiad i oddziaływanie pomocy, a także wykonanie poszczególnych lekcji zgodnie z przepisami ujeżdżeniowymi.

Zaliczenie części ujeżdżeniowej umożliwia przystąpienie do części skokowej egzaminu.


b. pokonanie standardowego toru przeszkód o wysokości 100-110 cm i szerokości 100-130 cm. (Plan toru przeszkód wg załącznika – jak na egzaminie wstępnym na kurs instruktora sportu).

 

Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe. Ocenie będzie podlegał dosiad i oddziaływanie jeźdźca w różnych rodzajach siadu, praca ujeżdżeniowa z koniem skokowym, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywanie szeregów i linii przeszkód.

Dwa nieposłuszeństwa konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

 

Negatywna ocena z umiejętności jazdy konnej (część a i b egzaminu) nie pozwala na zdawanie jego kolejnych składowych.


c. prowadzenie zajęć – ocena prowadzenia zajęć na temat wylosowany przez kandydata.

 

III. Egzamin teoretyczny

 

Kandydaci powinni wykazać się znajomością materiału zawartego w podręcznikach autoryzowanych przez PZJ – w „Zasadach jazdy konnej” cz.1 i cz.2.

    Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 12.03.2013, 7:14  
      Powrót na początek strony