Ujeżdżacz

Tytuł Ujeżdżacza


Polski Związek Jeździecki w porozumieniu z Polskim Związkiem Hodowców Koni wprowadził w życie z dniem 01.01.2012 uprawnienia UJEŻDŻACZA.

 
Jego celem jest:

  • podwyższenie kwalifikacji osób przygotowujących profesjonalnie młode konie do sportu,
  • wskazanie hodowcom jeźdźców potrafiących przygotować z sukcesami młode konie, aby ichpraca hodowlana została podkreślona prawidłowym zajeżdżeniem oraz zgodnym z zasadamiwiedzy i wymogami sportu wstępnym treningiem młodych koni,
  • poprawa dobrostanu koni.

 

I. Zasady uzyskiwania tytułu

1. Wszyscy kandydaci do uzyskania uprawnień Ujeżdżacza muszą mieć ukończony 21 rok życia.
2. Umiejętności praktyczne kandydaci mogą potwierdzić następująco:
a. Zawodnicy z dyscyplin A, B, C lub D poprzez posiadanie w karierze minimum I klasy sportową,
b. Instruktorzy i trenerzy sportu jeździeckiego posiadający w karierze minimum II klasę sportową oraz posiadający aktualną licencję lub instruktorzy szkolenia podstawowego posiadający w karierze minimum II klasę sportową oraz posiadający ważny certyfikat.
c. Inne osoby posiadające referencje trenera lub instruktora jeździectwa z ważną licencją po zdaniu egzaminu praktycznego przed komisją PZJ i PZHK z udziałem osoby wystawiającej referencje.
Egzamin praktyczny dla dyscyplin A, B i C jest przeprowadzany na poziomie Odznaki Złotej zdawany na 5-cioletnim koniu, dla powożenia – do ustalenia
3. Zakwalifikowani kandydaci kierowani są na teoretyczne seminarium unifikacyjne kończące się egzaminem teoretycznym przed komisją PZJ i PZHK. Po jego zaliczeniu nadawane są uprawnienia Ujeżdżacza- Kandydata.
4. Uprawnienia Ujeżdżacza nadawany jest po trzykrotnym zajęciu miejsca wśród sklasyfikowanych par w konkursie finałowym MPMK - w różnych latach.
Warunek ten obowiązuje wstecznie – od pierwszych MPMK rozgrywanych w danej dyscyplinie.
W jednym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby zajętych miejsc branych pod uwagę do uzyskania uprawnień ujeżdżacza, liczy się wynik osiągnięty tylko na jednym koniu.
5. Uprawnienia Ujeżdżacza nadawane są w określonej dyscyplinie:
- Ujeżdżacz A – w ujeżdżeniu
- Ujeżdżacz B – w skokach
- Ujeżdżacz C – w wkkw
- Ujeżdżacz D – w powożeniu
O specjalizacji – A, B lub C świadczy liczba ukończonych konkursów finałowych w MPMK w danej dyscyplinie:
np. 2xB,+1xC = ujeżdżacz B,
2xA + 2xB = ujeżdżacz AB,
3xC = ujeżdżacz C.
6. Dopuszcza się możliwość zaliczania warunków równolegle – odrębnie w dyscyplinach olimpijskich i osobno w powożeniu
7. Uprawnienia Ujeżdżacza nadawane są na czas nieograniczony

 

II. Zasady ogólne

1. Polski Związek Jeździecki przyznaje uprawnienia Ujeżdżacza wraz z pierwszą licencją na wniosek osoby zainteresowanej.
2. Do wniosku o nadanie uprawnień Ujeżdżacza należy dołączyć: dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje oraz dowód wniesienia opłaty licencyjnej.
3. Pierwsza licencja zostaje przyznana na 3 lata.
4. Kolejna licencja ujeżdżacza zostanie przyznana na 3 lata na wniosek osoby zainteresowanej złożony nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia poprzedniej licencji. Do wniosku o przedłużenie licencji należy załączyć certyfikat udziału w jednym teoretycznym seminarium unifikacyjnym.
5. Powtórne otrzymanie licencji ujeżdżacza, która wygasła i nie została wznowiona w terminie, o którym mowa w p.5. lub utraciła ważność z innego powodu, jest możliwe po wzięciu udziału w jednym teoretycznym seminarium unifikacyjnym i pozytywnym zaliczeniu kończącego go egzaminu teoretycznego przed komisją PZJ i PZHK.
6. Ewidencję przyznanych uprawnień Ujeżdżacza prowadzi Polski Związek Jeździecki.
7. Nazwiska licencjonowanych posiadaczy uprawnień Ujeżdżacz są na bieżąco publikowane na stronach internetowych Polskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Hodowców Koni.
8. Każdy posiadacz uprawnień Ujeżdżacz otrzymuje z PZJ dyplom i kartę licencyjną zawierające imię i nazwisko, rodzaj posiadanych kwalifikacji oraz czas ważności licencji.
9. Polski Związek Jeździecki za wydanie dyplomu ujeżdżacza pobiera opłatę wg Cennika
10. W przypadku negatywnej oceny działalności merytorycznej lub postawy etycznej Ujeżdżacza, CKE może:
- wysłać do Ujeżdżacza list pouczający;
- skierować Ujeżdżacza na seminarium doszkalające;
- wystąpić o wykreślenie Ujeżdżacza z listy;
- skierować sprawę do organów dyscyplinarnych PZJ.

 

 

 

Zasady uzyskiwania tytułu ujeżdżacza

Tytuł ujeżdżacza   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 12.03.2013, 8:33  
      Powrót na początek strony